ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Управление на водните ресурси и качество на водите

ОПАЗВАТ ЛИ СЕ ВОДИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И ПОСТИГА ЛИ СЕ ДОБРО КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ? 

Опазване качеството на природните и питейни води е първостепенна задача на обществото, за да се гарантират здравословни условия за живот на индивида и висок стандарт на общественото здраве.

През периода 1996-2015 г. се запазва тенденцията наблюдавана през последните години за подобряване на качеството на повърхностните води. През 2015 г. направената оценка на индикативните основни физикохимични показатели поддържащи биологичните елементи за качество ЕК показва, че голяма част от обследваните пунктове попадат в категорията отлично-добро състояние.

През 2015г., както и през 2014г. по отношение на биологичните индикатори преобладаващата част от водите не постигат целите за добро състояние.

В периода 1995 – 2015 г. се наблюдава постепенно подобряване на качеството на подземните води за по-голяма част от показателите. Процентът на пунктове, в които средногодишните стойности надвишават стандартите за качество (СК) на подземните води, показва тенденции на намаляване за всички показатели. За показателите манган, общо желязо и сулфати се наблюдават значителни тенденции към понижаване на процента пунктове с превишения на СК, а при хлоридите понижението е слабо. При нитрати и фосфати не се наблюдават ясно изразени тенденции за 21 - годишния период. При определяне на трендове на изменение на нитратното съдържание в подземните води за двата четиригодишни периода 2008 – 2011 г. и 2012 – 2015 г. при водно ниво 15-30 m – пребладават пунктовете със слабо намаление на съдържанието на нитрати, а при най-дълбоките разкрити подземни води (с ниво > 30 m) – преобладава процентът на пунктовете със силно намаление;  При карстовите извори най-висок е делът на пунктовете  със слабо намаление, както и с липса на тенденция.

Общият обем на регистрирания повърхностен отток за страната през 2015 г. е 30021*106 m3. Спрямо предходната 2014 г. е била с 16.8 % по-многоводна. Участието на отделните водосборни басейни в сформирането на оттока през 2015 г. е както следва: 29.8% от реките в Дунавския водосборен басейн, 45.0% е формиран от реките в Източнобеломорския водосбор, 16.2% от реките в Западнобеломорския басейн, 9.0% от реките в Черноморския водосбор.

В изменението на дебита на изворите в периода 2006 – 2015 години бяха установени по-добре изразени тенденции на покачване в около 60% от наблюдаваните басейни с подземни води, в по-голямата си част разположени в Южна България. За същия годишен период в 31% от наблюдаваните басейни с подземни води, значителна част от които разположени в Северна България, бяха установени добре изразени тенденции на спадане на дебита. В изменението на нивата на подземните води в периода 2006 – 2015 години бяха установени добре изразени тенденции на покачване в 42% от наблюдаваните случаи. За същия годишен период в 42% от наблюдаваните случаи бяха установени добре изразени тенденции на спадане на водните нива. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ВОДОПОЛЗВАНЕТО

СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

СЪСТОЯНИЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ВА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

ВОДИ ЗА КЪПАНЕ

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС