ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само са постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpgПрез 2016 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 215,84 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 2,35 %.

state-good.jpg Размерът на изразходваните средства за опазване на чистотата на въздуха и за опазване на почвата и подпочвените води е най-голям за периода 2012 г. - 2016 г.

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2016 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 215,84 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 2,35 %. Отчита се по-ниско равнище на разходите в сравнение с 2015 г. (3 102,33 млн. лв.), 2014 г. (3 326,84 млн. лв.) и увеличение на разходите спрямо 2013 г. и 2012 г.

Наблюдава се тенденция към повишаване на разходите за опазване на чистотата на въздуха и за опазване на почвата и подпочвените води. Инвестициите за управление на отпадъците се задържат на високо равнище. 

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.  

Година

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2012

413,57

1 280,01

1 693,58

82 040

2,06

2013

743,58

1 355,32

2 098,90

82 166

2,55

2014

1 630,14

1 696,69

3 326,84

83 634

3,98

2015

1 855,29

1 247,03

3 102,33

88 571

3,50

2016

846,63

1 369,21

2 215,84

94 130

2,35

 Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 Източник: НСИ

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 846,63 хил. лв. и относителният им дял в общите разходи е 38,21 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1 369,21 млн. лв. или 61,79 % от общите разходи.

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 48,21 %, следван от тези за опазване чистотата на въздуха – 26,21 % и пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 15,16 %. През 2016 г. делът на разходите за опазване на чистотата на въздуха бележи силно увеличение - с 18 пункта спрямо 2015 г., а делът на разходите за пречистване и отвеждане на отпадъчните води отчита най-ниската си стойност от 2013 г. насам. За периода от 2012 г. до 2016 г. разходите за опазване на почвата и подпочвените води бележат най-висок ръст, а разходите за управление на отпадъците се задържат на високо равнище.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2012 – 2016 г., е представена в Таблица 2.

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

Направления

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

За отпадъчните води

238,16

14,06

459,02

21,88

1058,19

31,81

1249,49

40,27

336,01

15,16

Оборотно водоснабдяване

40,86

2,41

42,85

2,04

42,73

1,28

35,69

1,15

44,44

2,00

За въздуха

220,46

13,02

273,31

13,02

470,72

14,15

261,89

8,44

580,91

26,21

За опазване на почвата и подпочвените води

29,22

1,72

38,06

1,81

26,99

0,81

46,22

1,48

64,76

2,92

За горите

6,53

0,39

10,04

0,48

13,88

0,42

7,04

0,23

8,09

0,36

За опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и обекти

2,49

0,15

7,99

0,38

11,25

0,34

45,12

1,45

30,16

1,36

За ловно- и рибностопански мероприятия

3,02

0,18

3,15

0,15

4,37

0,13

1,30

0,04

1,52

0,07

За отпадъците

1078,29

63,67

1174,31

55,94

1532,06

46,05

1374,49

44,31

1068,44

48,21

За шума

0,44

0,02

2,85

0,14

0,13

0,003

0,17

0,01

0,15

0,01

За научноизследователска дейност

6,25

0,37

5,61

0,27

7,06

0,21

1,89

0,06

4,66

0,21

За апаратура за мониторинг и контрол

33,68

1,99

50,54

2,41

109,84

3,30

53,68

1,73

49,17

2,21

Други разходи в т.ч. за административна, просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

34,18

2,02

31,16

1,48

49,62

1,49

25,30

0,82

  27,48

 

 

 

 

 

 

1,24

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg


КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2016 г.?

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2016 г. приходи на Министерството на околната среда и водите?

През 2016 г. при уточнен план от 681 817 471 лв. са отчетени 263 251 396 лв.

Консолидирани разходи към 31.12.2016 г.     

М О С В

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

44 481 900

48 033 518

47 684 823

 

   Персонал

25 518 100

25 069 423

24 988 691

 

   Издръжка

17 575 000

20 426 878

20 159 459

 

   Капиталови разходи

1 388 800

2 537 217

2 536 673

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

44 481 900

48 033 518

47 684 823

 

   Персонал

25 518 100

25 069 423

24 988 691

 

   Издръжка

17 575 000

20 426 878

20 159 459

 

   Капиталови разходи

1 388 800

2 537 217

2 536 673

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

36 325

36 325

 

1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

0

36 325

36 325

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

609 240 823

633 747 628

215 530 248

1.

ОП "Околна среда" 2007-2013

326 712 266

326 712 266

-22 213 839

2.

ОП "Околна среда" 2014-2020

111 633 120

111 633 120

69 579 557

3.

Национален доврителен фонд

0

0

13 576 440

4.

Програми за отстраняване на минали екологични щети

5 000 000

5 000 000

2 307 527

5.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"

7 622 000

18 407 812

10 903 216

6.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"

5 297 000

18 407 812

6 719 191

7.

Транфер към БАН за дейности по Закона за видите

2 550 000

2 550 000

2 549 750

8.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пистициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок

0

0

12 055

9.

LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE

0

300 318

33 331

10.

ПУДООС

100 050 600

100 736 300

106 401 560

10.

Държавен инвестиционен заем - лихви

375 837

0

0

11.

Централен бюджет -трансфер от МОСВ към ЦБ от приходи от продажба на квоти от емисии на парникови газове

50 000 000

50 000 000

25 661 460

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

609 240 823

633 783 953

215 566 573

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

44 481 900

48 069 843

47 721 148

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

653 722 723

681 817 471

263 251 396

 

Численост на щатния персонал

1 844

1 842

1 781

 

Численост на извънщатния персонал

136

136

136

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2016 г., за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 1 014 000 лв. при планирани 900 000 лв. по ЗДБРБ.

От такси постъпленията са в размер на 54 683 000 лв.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от Държавни такси в размер на 54 682 545 лв., които представляват 100,41 % от  планираните такива. Тези приходи постъпват на основание ПМС № 136/30.11.2012 г. и на основание чл. 196, ал.1 от Закона за водите.

Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2016 г., за констатирано наднормено замърсяване на околната среда, са издадени 216 бр. наказателни постановления (НП), с които на стопанските субекти са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 6 047 528,27 лв. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 173 бр. и са в размер на 3 000 564,14 лв. Наложените еднократни санкции са 43 бр., на стойност 3 046 964,13 лв. Наложените санкции са разпределени, както следва:

v  за замърсяване на водните обекти – 164 бр. санкции, на стойност 5 465 961,63 лв.;
v  за замърсяване на атмосферния въздух – 51 бр. санкции, на стойност 576 566,64 лв.;
v  за изпускане на неприятни миризми – 1 бр. санкция, на стойност 5 000,00 лв.

 

През 2016 г. постъпилите суми от санкциите (от всички наложени през 2016 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 1 915 390,89 лв., от които 1 538 271,69 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини, получили най-големи приходи от наложени санкции са, както следва:

Най-големи суми, преведени към общините      /лева/

1

Община Свищов

527 097,83

2

Община Девня

121 659,76

3

Община Разград

50 737,54

4

Община Лъки

50 328,00

5

Община Куклен

46 132,00

6

Община Провадия

42 775,32

7

Община Русе

41 064,05

8

Община Панагюрище

38 640,00

9

Община Карлово

35 752,73

10

Община Ситово

34 262,29

Източник: РИОСВ

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗООС приходите от наложените по чл. 69 от ЗООС санкции се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.
Няма законово изискване МОСВ/РИОСВ да осъществява контрол дали тези суми са разходвани и за какви екологични проекти.

Имуществени санкции и глоби

За неспазване разпоредбите на ЗООС и други секторни закони са въведени административно-наказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 904 НП на обща стойност 11 510 800 лв. С посочените НП са наложени 613 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, в размер на 11 270 250 лв. и 291 бр. глоби на физически лица, на стойност 240 550 лв. Разпределени са по закони, както следва:

v  Закон за опазване на околната среда – 203 бр., на стойност 3 162 250 лв.;
v  Закон за чистотата на атмосферния въздух – 112 бр., на стойност 120 050 лв.;
v  Закон за водите – 162 бр., на стойност 322 250 лв.;
v  Закон за управление на отпадъците – 203 бр., на стойност 781 400 лв.;
v  Закон за биологичното разнообразие – 112 бр., на стойност 36 950 лв.;
v  Закон за лечебните растения – 72 бр., на стойност 15 400 лв.;
v  Закон за защитените територии – 21 бр., на стойност 48 000 лв.;
v  Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – 1 бр., на стойност 1 000 лв.;
v  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 10 бр., на стойност 46 000 лв.;
v  Закон за защита от шума в околната среда – 7 бр., на стойност 6 300 лв.;
v  Закон за ограничаване изменението на климата – 1 бр., на стойност 6 971 200 лв.

 

Приходите от наложените имуществени санкции и глоби са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите
Регионални инспекции по околна среда и води


[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС