ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух

Изпълнени по-важни дейности на национално ниво през 2018 г. в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух:

  • Продължава изпълнението на Споразумението /ратифицирано със закон от Народното събрание на 8 декември 2016 г./ между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух (НПКАВ) и Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ)  във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО.

 

През отчетния период от страна на МБВР е представен окончателен проект на НПКАВ (2018-2024 г.), който е предоставен за обществено обсъждане през м. ноември и е преминал през процедура за съгласуване с ведомствата и заинтересованите организации.

Във връзка с изпълнение на дейностите по разработване на НПКЗВ е създадена междуведомствена работна група със Заповед  на министъра на околната среда и водите, със задачи за изготвяне на становища по проекта на Национална програма. През ноември е проведен семинар, организиран от МБВР с участието на заинтересованите институции и неправителствени организации с цел представяне на прогнози за емисиите до 2030 г., преглед на съществуващите и определяне на необходимите допълнителни политики и мерки за постигане на ангажиментите на Република България за намаляване на емисиите по Директива (ЕС) 2016/2284. От страна на МБВР е изготвен Доклад за секторните мерки за намаляване на емисиите и методики за прогнозиране на емисиите от: промишлени процеси, употреба на продукти, неорганизирани източници, битово горене, пътен транспорт, производство на електро- и топлоенергия, рафинерии и промишлени горивни процеси и селско стопанство, които са разгледани в рамките на МРГ и по тях има изготвени становища от страна на дирекция ОЧВ, както и от представителите на МРГ;

  • На 20 декември 2018 г. е приет на второ гласуване от Народното събрание Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с цел въвеждане на изисквания за качество на твърдите горива (въглища и брикети) за битово отопление в т.ч.определяне на контролен орган. Законопроектът предвижда конкретните изисквания за качеството на въглищата и брикетите за битово отопление да бъдат подробно разписани в Наредба за качество на твърдите горива, която да бъде приета с Постановление на Министерския съвет. В допълнение, в Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЧАВ се дава основание за разработване в наредба на изискванията за дървесината, която се предлага на населението за битово отопление. С приемането на законопроекта е изпълнена една от предприетите мерки по решението на Съда на ЕС по дело С-488/15, за справяне с наднорменото замърсяване на въздуха с фини прахови частици от секторите битово отопление и транспорт;
  • Във връзка с продължаващото регистриране на наднормени нива на серен диоксид в гр. Гълъбово – резултат от работата на няколко големи ТЕЦ в района, дирекцията полага усилия за предприемане на действия от страна на контролния орган – РИОСВ, и на операторите на централите за решаване на проблема. За целта се изпълнява проект за усъвършенстване на съществуващата Система за ранно предупреждение (СРП) за замърсяване на приземния атмосферен слой със серен диоксид в района, изградена със съдействието на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН (НИМХ - БАН). Целта на усъвършенстването на СРП е при неблагоприятна прогноза, дадена от системата (висока степен на вероятност за създаване на условия за наднормени нива на серен диоксид в гр. Гълъбово), да се прилага съгласуван вариант за намаляване на емисиите от всяка ТЕЦ, в зависимост от очаквания ѝ принос в конкретния период. През началото на 2018 г. е изготвен протокол за взетите решения за изграждането, използването и принципите на работа на СРП, който е подписан от зам.-министър на енергетиката, зам.-министър на околната среда и водите, директора на НИМХ - БАН, изпълнителните директори на четирите централи от енергиен басейн „Марица Изток“, и изпълнителните директори на „Националната електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Изпълнението на проекта е в напреднал етап и се работи по усъвършенстването на техническата част на СРП;
  • Приет е Закон за ратификация на изменения Протокол към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол);
  • Приет е Закон за ратификация на изменението от Кигали на Moнреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой;
  • Приета е Наредба за изменение на Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;
  • Прието е Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации, във връзка с транспониране на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации;
  • В края на 2018 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по ОПОС 2014-2020 г. Предоставената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е в размер на 111 442 101,58 лв. с ДДС за периода 2019 - 2023 г. Конкретни бенефициенти са общини с нарушено качество на атмосферния въздух - Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Процедурата има за цел да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване - наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на тези общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели чрез финансиране на мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища);
  • Продължава изпълнението на проекти по процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, като договорените средства по процедурата са на стойност около 3 000 000 лв. с ДДС. Директни бенефициенти сa общини с нарушено КАВ. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. В резултат от изпълнението на дейностите по процедурата, следва да бъдат изготвени качествени програми, адресиращи основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС