ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа

Индикаторите за популационни тенденции, какъвто е Индексът на обикновените видове птици, осигуряват реална основа за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие. Общата тенденция за периода 2005–2018 г. за 50 вида, съставляващи индикатора като цяло е за стабилно състояние. Тревожно е състоянието на птиците, обитаващи земеделските земи, което потвърждава общоевропейските тенденции, които са резултат от някои неустойчиви земеделски практики. Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за влошеното състояние на тези видове и средата, която обитават.

В резултат от среднозимното преброяване през 2018 г. са установени 131 493 индивида зимуващи водолюбиви птици, което е забележимо по-малко от наблюдаваните индивиди през предходните три години. Флуктуациите в числеността на водолюбивите птици, отчитани в тесен времеви интервал са в тясна зависимост от комплекс от абиотични, биотични и антропогенни фактори.

Мониторингът в рамките на Националната система за мониторинг на състоянито на биологичното разнообразие на два знакови вида от българската фауна – дива коза и мечка, показва, че за дивата коза се установява сравнително постоянна тенденция, с леко увеличение на наблюдаваните индивиди през 2017 г. и 2018 г., спрямо предишни години, докато за мечката в периода 2011-2018 г. се наблюдава намаляване на числеността на вида.

За периода 2004-2018 г. площта на защитените територии се е увеличила. В края на 2018 г. броят на защитените територии в Република България е 1 016 с обща площ 584 861.5 ha или 5.27 % от територията на страната.

В Република България до края на 2018 г., са приети от Министерски съвет 339 защитени зони от мрежата “Натура 2000”, покриващи общо 34.4% от територията на страната.

През 2018 г. е утвърден 1 план за управление на защитена територия по реда на Закона за защитените територии, а в процес на разработване и/или процедиране са били други 11 плана за управление.

До 2018 г. са утвърдени 7 плана за управление на защитени зони за опазване на дивите птици.

До 2018 г. са в сила  утвърдени от министъра на околната среда и водите 57 Плана за действие за опазване на видове в Република България.

 

Настоящият доклад представя шест индикатора, съдържащи информация за биологичното разнообразие на Република България, като три от тях съответстват на ключови индикатори на европейско ниво от т. нар. набор SEBI 2010.
Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС