ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване.

Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси – важно условие за подобряване на качеството на живота.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

state-moderate.jpg Регистрирани са 904 328 посещения на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения.
state-moderate.jpg 447 са базите данни и публичните регистри, поддържани на интернет страниците на МОСВ и поделенията му.
state-good.jpg Предоставен е достъп до обществена информация по над 75 % от подадените заявления, отказан е достъп в незначителен брой случаи.

 

Дефиниция на индикатори

Постигнатият напредък и оценката на индикатора се отчита чрез анализ на: 

  • Брой на посещенията на интернет страниците в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в интернет в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания.
 

Оценка на индикаторите

Осигуряването на информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за постигане на качествена и здравословна околна среда.

Чрез предоставене на достъп до информация по въпросите на околната среда се насърчава отношението на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, и участие на различни обществени групи в този процес. Формирането на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда се насърчава посредством провеждане на национални информационни кампании, образователни дейности и инициативи, както и чрез извършването на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност, за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда. Важен аспект е и развитието на партньорствата на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието  във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 600 000 общо;         570 000 уникални посещения

2 389 707 общо; 744 621 уникални посещения

1 757 180 общо; 364 364 уникални посещения

897 127 общо;

468 400 уникални посещения

904 328

общо;

306 612 уникални посещения

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

350

384

394

390

447

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

918

1138

1388

1069

1007

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

713

937

1137

883

768

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

113

121

76

67

56

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

Увеличен е обемът на активно предоставяната информация за околна среда чрез интернет страниците на МОСВ като се осигурява за обществеността информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. Осигуряват се информационни масиви и ресурси в отворен формат, като към края на 2018 г. от МОСВ и неговите  са публикувани в Портала за отворени данни на Министерския съвет близо 200 набори от данни.

През 2018 г. МОСВ продължава последователно да насърчава участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Всички проекти на документи и нормативни актове са публикувани на интернет страницата на министерството и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за коментари и предложения от обществеността. Проведени са 56 обсъждания с участието на обществеността. Разширени са възможностите за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения за околната среда – учреден е Съвет на учените като независим консултативен орган към министъра на околната среда и водите с участието на 26 изтъкнати представители на академичните среди и научната общност от цялата страна. От МОСВ и неговите  структури са проведени: поредица от консултации и работни срещи по прилагане на екологичното законодателство в подкрепа на участието на бизнеса  (включително малките и средните предприятия) във взимането на решения за околната среда и относно прилагането на регламенти; срещи със заинтересовани страни в общините, свързани с учредяване на местни консултативни органи по редица въпроси от прилагането на политиките за опазване на околната среда; срещи с партньорски организации и институции с цел навременно и адекватно информиране и насърчаване на активно участие на всички заинтересовани страни.

Информирането и методическото подпомагане на компетентните органи и икономическите субекти, в обхвата на превантивните дейности (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР), защита от вредното въздействие на химикали) представляват важна част от информационната дейност на МОСВ, тъй като е предпоставка за осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог.  През 2018 г. са: издадени указания относно коректното определяне на инвестиционните предложения, попадащи в т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и указания относно процедирането на инвестиционни предложения по реда на глава VІ от ЗООС; изпратени 231 писма до оператори  с указания по прилагане нормативната уредба по КР и са проведени 10 срещи и консултации с оператори;  в рамките на Националното информационно бюро по химикали са изготвени  87  отговора на запитвания, постъпили от индустрията, относно задълженията на предприятията по прилагане на хармонизираното законодателство.

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите структури редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2018 г. в системата на Министерството са постъпили 1007 заявления за достъп до информация, като броят издадени решения за предоставяне на достъп е 768. Отказан е достъп до информация в само 12 случая, като са обжалвани 6 от отказите.

Регионалните подразделения на МОСВ поддържат и развиват 32 информационно-посетителски центъра на територията на страната, към които за съдействие и съвместни дейности са се обърнали 3 824 посетители, а броят на посетителите в центровете на националните паркове, оборудвани с екопътеки, интерпретативни маршрути, съоръжения за игра и открити експозиции, е над 40 000. Центровете са оборудвани в различна степен, през 2018 г. започна преоборудване с по-голям капацитет на два центъра – на басейновите дирекции в Пловдив и Плевен. Всички развиват активна дейност, чрез която се осъществяват информационно-образователни инициативи за повишаване на екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността, издават се информационни материали и се провеждат образователни програми в партньорство с институциите и  неправителствените организации в отделните региони. Чрез дейността им МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда – с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на Министерството на образованието и науката за извънкласните и извънучилищни дейности (само в центровете на територията на НП „Пирин“ са проведени 128 интерактивни занимания с участието на над 4 800 деца и младежи и 8 обучителни похода с над 200 ученици от различни градове).

Акцент в изпълнението на програмата по отношение на осъществяваната контролна дейност от РИОСВ е прилагането на системния подход – превенция и контрол. Приоритетно дейността на контролните органи е насочена към трайното решаване на съществуващи екологични проблеми и привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство. За резултатите от осъществения контрол и предприетите мерки своевременно е информирана обществеността чрез интернет страниците на РИОСВ. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно са публикувани на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ. Създадени са условия за равнопоставеност при осъществяване на контрола от РИОСВ по спазване на екологичното законодателство, чрез правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен ротационният принцип; изцяло се приоритизира комплексният подход при извършване на текущ и последващ контрол, с което се постига прозрачност пред обществеността – както за осъществената от РИОСВ контролна дейност, така и за съответствието на операторите с изискванията на екологичното законодателство.  Въвеждането на денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани за замърсяване на околната среда доказва своята ефективност по отношение на засиленото участие на обществеността в процеса на опазване на околната среда; подобрена е значително комуникацията и координацията при настъпили аварийни ситуации – както с МОСВ, така и с други компетентни институции.

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpg Проведени са 444 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури.
state-good.jpg За поредна година са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден”, и са отбелязани от МОСВ и неговите структури с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния еко календар.
state-good.jpg Наблюдава се тенденция към увеличение на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания, конкурси, открити уроци).
state-good.jpg 36 762 деца и ученици от 691 детски градини и училища са обхванати в информационно-образователни инициативи от МОСВ и неговите структури.


Дефиниция на индикатор

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали в системата на МОСВ;
  • Брой проведени семинари в структурата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. 

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Издадени информационни материали от МОСВ  и неговите структури

97

116

106

109

104

Проведени конкурси на територията на цялата страна

24

41

28

46

48

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

152

146

463

494

514

Проведени изложби на територията на цялата страна

30

39

29

43

26

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите структури

386

440

204

162

444

Източник: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, БД 

През 2018 г. се подготовиха и проведоха информационно-образователни кампании (11 с национален и 14 с регионален обхват) за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Световен ден на влажните зони – 2 февруари; Международен ден на водата – 22 март; Международен ден на птиците – 1 април, Седмица на гората – 3-7 април; Ден на Земята – 22 април; Европейския ден на Натура 2000 - 21 май; Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май; Световен ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни, Европейска седмица на мобилността - 16-22 септември, и Европейска седмица за намаляване на отпадъците – 17-25 ноември. 

В рамките на тези кампании от МОСВ и неговите структури са проведени кръгли маси, конференции, открити уроци сред природата, конкурси, изложби, природозащитни инициативи, маршрути по екопътеки, екоспектакли, изложби, акции по почистване и залесяване, акции за разделно събиране на отпадъци, викторини, обучителни семинари и разнообразни форуми, които обхващат десетки хиляди деца и млади хора на територията на страната и са показателен пример за партньорство с местната власт, институциите, бизнеса и  неправителствените организации на регионално ниво. Сред тези прояви особено се отличават: международен конкурс за млади дарования „Музиката и Земята“; образователни програми „Паркът като класна стая” и „За Балкана с любов“ на ДНП Централен Балкан; традиционният „Карнавал на биоразнообразието“, организиран от РИОСВ Бургас; Седмо лятно екоучилище на Младежкия воден парламент в района на Западните Родопи с участието на 12 клуба от България, Франция и Русия; традиционният национален конкурс „Водата-извор на живот” на БД Варна; Международен ученически еко-форум „Сребърна 2018“ на РИОСВ Русе, придружен от мащабни инициативи по повод 70-годишнината от обявяването на „Сребърна“ за защитена територия; Фестивал на белия щъркел в Белозем със съдействието на ПУДООС, който е част от международната инициатива „Европейско село на Белия щъркел“ с участието на 11 държави; регионален ученически фотоконкурс на тема „Аз снимам природата“, в който се включиха 100 ученици от 30 училища със 175 творби, организиран за осма поредна година от РИОСВ Хасково; конкурс „Най-зелен двор“ между детски и социални заведения на територията на областите Монтана и Видин; кампания „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив“ на РИОСВ Пловдив; ученически конкурс на тема „Ако можеха да говорят”, иницииран от РИОСВ Пазарджик; образователна инициатива-конкурс „52 послания за водата“ на РИОСВ Велико Търново, завършила с отпечатването на едноименна книжка в тираж 200 броя, достъпна и онлайн; ежегодният екоконкурс „Гората за децата“ на  РИОСВ Шумен;  традиционните Годишни награди на името на Мими Праматарова за изпълнени училищни проекти, проведени от ДНП Рила съвместно с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), както и много други инициативи. През 2018 г. започна реализацията на мащабен проект съвместно с фондация „Океани без отпадъци“ за почистване на река Дунав от пластмасови отпадъци. При провеждането на инициативите по-голямата част от регионалните подразделения отчитат засилено внимание към работа с деца и младежи от уязвими и малцинствени групи и засилена активност на училища и детски градини от малките общини и населени места на страната. Има изразена тенденция за повишаване на броя на участниците. Наблюдава се засилен интерес от страна на местни общности и организации, които инициират свои събития и търсят партньорство за осъществяването им в лицето на регионалните структури на МОСВ (само в проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ са обхванати 460 деца от 26 детски градини с потърсеното партньорство на НП „Централен Балкан“). Наблюдава се и иновативност в самите инициативи, като се търси реален ефект и устойчивост.

Специално място по своята мащабност заема Националната кампания „За чиста околна среда” (финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда в размер на 3 500 хил. лв.), която се утвърди през годините като ефективен механизъм да бъдат активирани и финансово подпомогнати общините, училищата и детските градини да предприемат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства и др. Чрез изпълнението на проектите се осигурява навлизането в образователния процес на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. В изданието на конкурса за 2018 г. са класирани 110 проекта на училища, 132 проекта на детски градини и 232 проекта на общини и кметства.

С цел постигане на устойчивост на предприетите мерки по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС), през 2018 г. са проведени три мащабни инициативи – „Зелена олимпиада“, в която 1 400 ученици от 25 училища в Кюстендил, Хасково, Благоевград и Плевен се състезаваха на живо в ековикторините, а в онлайн изданието на конкурса взеха участие над 5 000 души; в конкурса „Екообщина“, провеждан под патронажа на Президентството на Република България, ОПОС партнира на Посолството на Франция в България в две категории – устойчиво управление на водите и устойчиво управление на отпадъците, като отличава местните власти, които полагат специални усилия за целите на устойчивото развитие и борбата с климатичните изменения;  стартира 3D видео мапинг кампания с широк обществен и медиен отзвук, в която над 3000 зрители гледаха анимациите на живо, а споделянията в социалните мрежи са над 5 000. 

МОСВ и регионалните му  участваха активно и осигуриха експертна, логистична и финансова подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на годишната кампания на БТВ „Да изчистим България за един ден“. В дните на провеждането й МОСВ традиционно освобождава от такси за депониране цялото количество събрани от доброволците отпадъци.

Успешно приключи изпълнението на проект на НДЕФ за подобряване на поведението на енергопотребителите в европейските училища, подкрепен от Федералното министерство на околната среда на Република Германия, а през октомври стартира нов съвместен образователен проект за пестене на енергия в училищата с включени дейности за обучение на учители от цялата страна.

През 2018 г. МОСВ и неговите структури са изготвили и разпространили 104 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие.

Наблюдава се тенденция за увеличаване на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (открити уроци, изложби, състезания и конкурси). В информационните центрове на МОСВ, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения са проведени обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставени са информационни материали и пр.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА

ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА 

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от еко календара и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите.

МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор – с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на  извънкласните и извънучилищни дейности.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Регионални инспекции по околна среда и води
Дирекции на Национални паркове
Басейнови дирекции
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС