ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само за постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 036,89 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 1,86 %.
state-good.jpg  Размерът на изразходваните средства за управление на водите, отпадъците и опазване на биологичното разнообразие е най-голям за периода 2016 – 2018 г.[2]

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2018 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 2 036,89 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 1,86 %. Отчита се по-високо равнище на разходите в сравнение с 2017 г. (1 934,96 млн. лв.) и 2016 г. (1 894,96 млн. лв.). 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на инвестициите за управление на водите и отпадъците и опазване на биологичното разнообразие. 

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 498,85 хил. лв. и относителният им дял в общите разходи е 24,5 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 1 538,04 млн. лв. или 75,5 % от общите разходи.

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.

Година

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

(млн. лв.)

БВП

(млн. лв.)

Относителен дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2014

1 630,15

1 696,69

3 326,84

83 857

3,97

2015

1 841,95

1 222,73

3 064,68

89 333

3,43

2016

551,75

1 343,21

1 894,96

95 092

1,99

2017

459,92

1 475,04

1 934,96

102 308

1,89

2018

498,85

1 538,04

2 036,89

109 695

1,86

Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 Източник: НСИ

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 60,2 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 19,9  %  и за опазване на чистотата на въздуха – 11,7 %. През 2018 г. делът на разходите за третиране на отпадъчните води бележи известно увеличение – с 3,3 пункта спрямо 2017 г. За периода 2014-2018 г. е налице трайна тенденция за повишаване на дела на разходите за управление на отпадъците. 

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2014-2018 г., е представена в Таблица 2. 

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв. 

Направления

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

За отпадъчните води

1058,19

1249,49

336,01

320,73

406,04

Оборотно водоснабдяване

42,73

35,69

44,44

42,86

39,96

За въздуха

470,72

261,89

286,03

244,0

238,67

За опазване на почвата и подпочвените води

26,99

46,22

64,76

27,05

24,41

За горите

13,88

7,04

8,09

10,04

6,35

За опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и обекти

11,25

7,47

4,17

2,82

10,3

За ловно- и рибностопански мероприятия

4,37

1,30

1,52

3,44

0,38

За отпадъците

1532,06

1374,49

1068,44

1195,92

1228,28

За шума

0,13

0,17

0,15

0,16

1,85

За научноизследователска дейност

7,06

1,89

4,66

3,75

2,71

За апаратура за мониторинг и контрол

109,84

53,68

49,17

43,37

32,29

Други разходи в т.ч. за административна, просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната среда

49,62

25,30

27,49

 

 

40,83

48,37

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg


КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2018 г.?

Отчет на консолидираните разходи по бюджетни програми за 2018 г. на МОСВ

М О С В

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

49 818 100

51 845 344

51 664 082

 1.

   Персонал

29 009 300

28 344 275

28 249 594

 2.

   Издръжка

18 290 800

19 927 558

19 850 371

 3.

   Капиталови разходи

2 518 000

3 573 511

3 564 117

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

49 818 100

51 845 344

51 664 082

 1.

Персонал

29 009 300

28 344 275

28 249 594

 2.

Издръжка

18 290 800

19 927 558

19 850 371

 3.

Капиталови разходи

2 518 000

3 573 511

3 564 117

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000

29 385

29 385

1.

Текущи трансфери

40 000

29 385

29 385

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

7 550 000

393 026 718

469 640 508

1.

ОП "Околна среда" 2014-2020

0

262 303 287

356 370 601

2.

Национален доверителен фонд

0

0

5 552 100

3.

Програми за отстраняване на минали екологични щети

5 000 000

5 000 000

2 212 408

4.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"

0

18 407 530

16 207 812

5.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"

0

18 407 530

11 893 241

6.

Трансфер към БАН за дейности по Закона за видите

2 550 000

2 550 000

*2 932 043

7.

LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE

0

0

249 806

8.

ПУДООС

0

86 098 406

71 214 447

9.

Държавен инвестиционен заем - лихви

0

259 965

259 965

10.

ОПДУ BG05SFOP001-2.001-0007-Нац.стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие

0

0

2 748 085

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

7 590 000

393 056 103

469 669 893

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

49 858 100

51 874 729

51 693 467

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

57 408 100

444 901 447

521 333 975

 

Численост на щатния персонал

1 844

1 844

1 753

 

Численост на извънщатния персонал

0

136

136

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-  *от утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. трансфер от МОСВ за БАН в размер на 2 550 000 лв. предназначен за изпълнение на дейности произтичащи от Закона за водите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Института по океанология (ИО), са предоставени 2 502 720 лв.

-  трансфер от БД Варна за БАН в размер на 429 323 лв. предназначен за изпълнение на дейности произтичащи от Закона за водите от Института по океанология (ИО).

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2018 г., за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 2 554 135 лв. при планирани 900 000 лв.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от Държавни такси в размер на 44 123 166 лв., които представляват 80 % от  планираните такива по уточнен план. Тези приходи се формират от такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване,  които постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите, съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и суми, които постъпват на основание Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с   ПМС № 136/30.11.2012 г.  

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2018 г. приходи на Министерството на околната среда и водите ?

Какви са наложените санкции за наднормено замърсяване на околната среда за 2018 г.?

 Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2018 г., за констатирано наднормено замърсяване на околната среда, са издадени 162 бр. наказателни постановления (НП), с които на стопанските субекти са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 404 293,26 лв. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 133 бр. и са в размер на 405 276,44 лв. Наложените еднократни санкции са 29 бр., на стойност 1 999 016,82 лв. Наложените санкции са разпределени, както следва:

v  за замърсяване на водните обекти – 112 бр. санкции, на стойност 2 163 636,81 лв.;
v  за замърсяване на атмосферния въздух – 48 бр. санкции, на стойност 210 656,45 лв.;
v  за изпускане на неприятни миризми – 2 бр. санкция, на стойност 30 000 лв.

 

През 2018 г. постъпилите суми от санкциите (от наложените през 2018 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 1 789 614,86 лв., от които 1 401 147,13 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини, получили най-големи приходи от наложени санкции са, както следва:

 

Най-големи суми, преведени към общините      /лева/

1

Община Разград

270 040,52

2

Община Девня

160 294,40

3

Община Несебър

139 091,49

4

Община Садово

52 417,21

5

Община Панагюрище

41 860,00

6

Община Лъки

24 805,92

7

Община Ботевград

24 000,00

8

Община Горна Оряховица

21 263,81

9

Община Димитровград

14 988,66

10

Община Попово

11 623,23

 Имуществени санкции и глоби

За неспазване разпоредбите на ЗООС и други секторни закони са въведени административно-наказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 866 НП на обща стойност 5 604 230 лв. С посочените НП са наложени 559 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, в размер на 5 334 100 лв. и 307 бр. глоби на физически лица, на стойност 270 130,00 лв. Разпределението по закони е, както следва:

v  Закон за управление на отпадъците – 265 бр., на стойност 1 030 300 лв.;
v  Закон за водите – 169 бр., на стойност 441 500 лв.;
v  Закон за опазване на околната среда – 118 бр., на стойност 1 081 450 лв.;
v  Закон за биологичното разнообразие – 104 бр., на стойност 44 100 лв.;
v  Закон за чистотата на атмосферния въздух – 72 бр., на стойност 493 800 лв.;
v  Закон за лечебните растения – 58 бр., на стойност 16 100 лв.;
v  Закон за защитените територии – 58 бр., на стойност 23 580 лв.;
v  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 11 бр., на стойност 46 000 лв.;
v  Закона за защита от шума в околната среда – 5 бр., на стойност 4 200 лв.;
v  Закон за ограничаване изменението на климата – 3 бр., на стойност 2 420 600 лв.;
v  Закон за защита на животните – 3 бр., на стойност 2 600 лв.

 

Източник на информация:

Министерство на околната среда и водите

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС