ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

Горите, горското стопанство и горският сектор са крайъгълен камък на европейската биоикономика и имат основен принос за намаляване на климатичните промени. Скоростта и мащабът на развитието на европейската горска биоикономика зависи изключително от няколко въпроса, като развитието на технологиите и пазарите в и извън горския сектор, динамиката на глобалното търсене и предлагане на биомаса, европейската и международната политическа рамка и възможността за устойчиво използване на горите. В контекста на биоикономиката важно предизвикателство за горскостопанския сектор е да преодолее тясното разбиране на дефинициите за горски ресурси и дървесни продукти, включително първично производство. Необходимо е да се премине към хоризонтално и вертикално интегриран сектор, който обхваща цялата стойностна верига от горски продукти и услуги, като устойчивото развитие е основен принцип.[1]

 

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС