ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2018 г. по изпълнение на приоритетните цели на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Ключови послания 

 Към 31.12.2018 г. са обявени общо 36 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 3 553 223 879 лв., която представлява 103 % от общия ресурс на програмата.
 Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) в края на 2018 г. e 48,6 % от общия размер на средствата по програмата, или 1 683 940 332 лв.
 В края на 2018 г. усвоените от бенефициентите средства по ОПОС 2014-2020 г. са 552 324 477 лв., които представляват 32,8 % от договорените суми по програмата.
 Към 31.12.2018 г. по ОПОС 2014-2020 г. е приключило изпълнението на 12 бр. проекти на обща стойност 45 397 771,68 лв., от които: 4 бр. проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС - „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ с бенефициент Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), проектите на общините Раднево и Банско по процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ и проектът на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) относно разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота; 1 проект в рамките на приоритетна ос 3 относно „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“, изпълняван от дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ; 3 бр. проекти по приоритетна ос 5 на ОПОС –  проектите на общините Пловдив и Благоевград за разработване/ актуализация на програмите им за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и проектът на ИАОС относно информационната система за докладване на данни за КАВ, както и 4 бр. бюджетни линии по приоритетна ос 6 на ОПОС. През 2018 г. са въведени в експлоатация реконструираните ПСОВ на гр. Враца и гр. Тервел, ВиК мрежите на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник.

Дефиниция на индикаторите

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата;
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените;
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация.


Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г.” разполага с финансов ресурс от над 3 462 млрд. лв., който е разпределен в шест основни приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Води“

Приоритетна ос 2: „Отпадъци“

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лeвa и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1, както следва: 

Таблица 1: Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” към 31.12.2018 г.

ПО

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Изплатени средства

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

2 339 795 805

1 031 408 272

44,1 %

395 296 663

16,9 %

2

562 857 344

468 871 349

83,3 %

92 441 183

16,4 %

3

 198 301 604

69 014 249

34,8 %

4 200 203

2,1%

4

 153 588 050

67 763 478

44,1 %

27 210 494

17,7%

5

115 048 825

2 078 410

1,8 %

1 551 074

1,3%

6

92 973 319

44 804 574

48,2%

31 624 859

34%

Общо за ОПОС

3 462 564 946

1 683 940 332

48,6 %

552 324 477

16 %

 Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. (ИГРП) към 31 декември 2018 г. 

През 2018 г. по ОПОС 2014 - 2020 г. са обявени общо 8 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 2,02 млрд. лв., както следва: 

По приоритетна ос 1 „Води“ са обявени 4 процедури на обща стойност 1 700 979 578 лв. :

1) BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ с конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище в гр. Смолян. Максималният размер на БФП по процедурата е 70 000 000 лв. Процедурата е обявена на 21.02.2018 г. със срок за кандидатстване до 22.05.2018 г.;

2) BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Бенефициенти са 14 ВиК оператора от 14 обособени територии, съвпадащи с границите на области Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Максималният размер на БФП по процедурата е 1 350 000 000 лв. Процедурата е обявена на 20.07.2018 г. със срок за кандидатстване до 23.04.2019 г.

Тези две процедури са насочени към прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура по ОПОС 2014-2020 г. Целта им е чрез този подход да се осигури изпълнение на нормативнo установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурите са насочени и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

3) BG16M1OP002-1.015 „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ с максимален размер на БФП по процедурата 233 979 578,44 лв. Процедурата е обявена на 09.07.2018 г. със срок за кандидатстване до 31.07.2018 г. Сключено е споразумение с „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД за изпълнение на инвестиции чрез финансови инструменти във водния сектор с БФП в размер на над 233 млн. лв.

4) BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027г.“, с конкретен бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и с партньори четирите басейнови дирекции в страната. Максималният размер на БФП по процедурата е 24 000 000 лв. Процедурата е обявена на 31.08.2018 г. със срок за кандидатстване до 01.10.2018 г. Целта на процедурата е разработване на актуализирани ПУРБ за периода 2022-2027 г. за четирите района на басейново управление на водите – Дунавски, Източнобеломорски, Черноморски и Западнобеломорски, в т.ч. и извършване на процедурата по екологична оценка по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е обявена една процедура: BG16M1OP002-2.008 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. Максималният размер на БФП по процедурата е 180 000 000 лв. с конкретен бенефициент по процедурата Столична община с партньор „Топлофикация София“ ЕАД. Процедурата е обявена на 17.05.2018 г. със срок за кандидатстване до 17.07.2018 г. Целта на процедурата е да бъде осигурен допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци, по-специално оползотворяване на образуваната в инсталацията за МБТ на Столична община RDF фракция, с което ще се осигури завършеност на системата и устойчивост на управлението на битовите отпадъци на Столична община. Подаденото проектно предложение одобрено от експертната работна група и е изпратен на ЕК за произнасяне по реда на чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

По приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ е обявена 1 процедура: BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“. Максималният размер на БФП по процедурата е 41 072 430 лв. с конкретен бенефициент по процедурата дирекции на природни и национални паркове, както и РИОСВ. Процедурата е обявена на 28.03.2018 г. със срок за кандидатстване до 31.05.2018 г. Целта на процедурата е подобряване състоянието на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, на територията на национални паркове, природни паркове и поддържани резервати, попадащи в защитени зони от мрежата Натура 2000. По процедурата са включени мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания“ и мярка 98 „Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове“ от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000 (НПРД). 

По приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" е обявена 1 процедура: BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.”. Максималният размер на БФП по процедурата е 13 200 000 лв. с конкретен бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ с партньори четирите басейнови дирекции. Процедурата е обявена на 18.01.2018 г. със срок за кандидатстване до 18.07.2018 г. Целта на процедурата е извършване на проучвания, оценки, разработки, необходими за изготвянето на втори ПУРН за периода 2022 – 2027 г. в съответствие с Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014 – 2020 г., включително актуализация на методиката за оценка на риска от наводнения в съответствие с чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за разработването на всички етапи в актуализацията, вкл. изготвянето на ПУРН 2022-2027 г., а именно:

1. актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН);

2. изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения;

3. актуализиране на ПУРН за периода 2022 – 2027 г., в т.ч. извършване на екологична оценка (ЕО). 

По Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ е обявена една процедура: BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Максималният размер на БФП по процедурата е 111 442 101,58 лв. с конкретни бенефициенти общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Процедурата е обявена на 05.12.2018 г. със срок за кандидатстване до 31.05.2019 г. Целта на процедурата е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели чрез финансиране на мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища). 

Договаряне на средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към 31 декември 2018 г.:

Приоритетна ос 1 „Води“:

През 2018 г. по оста са сключени 2 договора и е издадена 1 заповед за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност 127 356 951 лв., подписано е финансово споразумение с „Фонд Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД  на стойност 282 736 722 лв.

Към 31.12.2018 г. по приоритетната ос е отпусната безвъзмездна финансова помощ (БФП) за 26 проектни предложения на обща стойност 1 031 408 272 лв., в това число и финансовото споразумение между Управляващия орган на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:

В периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. по оста са сключени 25 договора за БФП за 375 400 459 лв.

Към 31.12.2018 г. по приоритетната ос са сключени 32 бр. договори за БФП на обща стойност 468 871 349 лв.  

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“:

През 2018 г. по приоритетната ос са договорени 13 проекта за 34 046 494 лв. с бенефициенти различни РИОСВ, дирекции на природни и национални паркове, в рамките на процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Общо договорени към 31.12.2018 г. по приоритетна ос 3 – 69 014 249 лв. за общо 17 броя проектни предложения. 

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

През 2018 г. по оста са договорени 7 проекта за 21 741 655 лв. с бенефициенти общини, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ИА „Пътна инфраструктура“ и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

Общият брой на сключените договори /издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос към 31.12.2018 г. е 9, които са на стойност от 67 763 478 лв. 

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“:

През 2018 г. в рамките на приоритетната ос няма сключени договори за БФП.

Към 31.12.2018 г. по приоритетна ос 5 се изпълняват 12 проекта на обща стойност 2 078 410 лв. с бенефициенти различни общини по процедура „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ и ИАОС по процедура „Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време“. 

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:

В периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. са одобрени 6 бр. бюджетни линии за 24 936 521 лв.

По приоритетна ос 6 към 31.12.2018 г. се изпълняват 13 бюджетни линии на обща стойност 44 804 574 лв., с бенефициент Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“.

 

През 2018 г. по ОПОС 2014-2020 г. са подписани/издадени общо 55 договорa/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 866 218 802 лв. (представляващи 25 % от бюджета на програмата).

Към края на месец декември 2018 г. са сключени договори/издадени заповеди общо 109 бр. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1,68 млрд.лв. или  49 % от бюджета, от които: 1,10 млрд. лв. за Кохезионен фонд (КФ) и 582 млн.лв. за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

През 2018 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменяна веднъж. На национално ниво, изменението е одобрено от Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз с решение № 04.09-47/30.04.2018 г., съгласувано и одобрено от Комитета за наблюдение на програмата на 17.05.2018 г. и одобрено с Решение на Министерски съвет № 529/26.07.2018 г. Впоследствие, изменението е окончателно одобрено и с Решение на Европейската комисия № C(2018) 7387 от 31.10.2018 г. и обхваща промени в приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и в списъка с големи проекти по ОПОС 2014-2020 г.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС