ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2018 г. са извършени 265 проверки на 259 обекта/инсталации, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ показва, че за констатираните неизпълнения на условията в комплексните разрешителни са издадени 40 броя наказателни постановления, на обща стойност 801 000 лв. Независимо от факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, в резултат на осъществения ефективен контрол, през 2018 г. се отчита нарастване на броя на издадените наказателни постановления за неспазване условия от издадените комплексни разрешителни.

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по КР (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите. 

Оценка на индикатора

През 2018 г. в нормативно определения срок са издадени 2 броя решения за издаване/неиздаване на КР спрямо общо 16 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината.

През 2018 г. са издадени общо 104 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, прекратяване разглеждането на искането за издаване на КР, актуализиране, отмяна, изменение, поправка на техническа грешка).

Източници на информация:

дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ, дирекция „Разрешителни режими“ ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 15 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикатора

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007 г. Данните за 2018г. се докладват до края на месец март 2019 г.

През 2018 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо …….. доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2017 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 282. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години е ……... Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен. 

Табл. 1. Брой доклади по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2017 г.

2018 г.

Енергийно производство

24

….

Производство и обработване на метали

40

….

Производство на продукти от минерални суровини

29

….

Химическа промишленост

27

….

Управление на отпадъците и отпадъчните води

59

….

Производство и преработка на хартия и дърво

7

….

Интензивно животновъдство и аквакултури

84

….

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

4

….

Други дейности

8

….

Общо

282

….

 Източници на информация:

Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители; Закон за опазване на околната среда
Източник на информация:
Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС 

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му.

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

 

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2018 г. се наблюдава лек спад в броя на издадените административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения/становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС се запазва, въпреки по-големия брой издадени решения по ОВОС спрямо предишната година. Продължава нарастването на процедурите по задължителна екологична оценка (въпреки по-малкия брой издадени становища по екологична оценка през 2018 г. спрямо предишната година), което се дължи на проведените процедури за общи устройствени планове на общини.

Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

В областта на прилагане на законодателството по оценка на въздействието по околна среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) са издадени общо 2140 акта, както следва: 28 решения по оценка на въздействието по околна среда, от които 27 решения по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения и 1 решение по ОВОС за неодобряване на инвестиционното предложение; 1355 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка по въздействието по околна среда, от които 1330 са с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и 22 с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”; 36 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“ и 224 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 222 с характер „да не се извършва екологична оценка“ и 2 с характер „да се извърши екологична оценка“, 497 бр. прекратени процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 463 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 34 бр. по екологична оценка.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда са 1615 (27 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1330 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 36 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 222 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 24 инвестиционни предложения и планове /програми (22 инвестиционни предложения и 2 бр. планове/програми).

Прекратени са 496 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 364 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 32 бр. по екологична оценка.

Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна среда до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда.

56 от процедурите са прекратени поради недопустимост на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии: 54 процедури по ОВОС и 2 по ЕО. 

 

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2018 г. се запазва тенденцията, която се наблюдава през последните години за съобразяване от страна на възложителите с изискванията на нормативната уредба и издадените административни актове по ОВОС и ЕО. При 98,6 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените в условия и мерки в издадените решения/становища по ОВОС и ЕО.

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложители. 

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2018 г. са извършени 442 проверки на административни актове, издадени по реда на глава VІ от ЗООС. При 98,6% от проверените актове е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки. Установени са 6 нарушения, за които са дадени предписания за отстраняване. 

Източник на информация:

МОСВ

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схема на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда.

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2018 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-good.jpg Увеличава се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броя на организациите в България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Броят на организациите, които въвеждат системата за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, нараства. Общо регистрираните организации по EMAS в страната са 12 бр. с 24 обекта. По-голямата част от дружествата развиват дейност в областта на събиране, транспортиране и третиране на отпадъци. Нови регистрирани дейности са производство на текстил и информационни технологии.

Увеличава се и броят на продуктите с присъдена екомаркировка на ЕС. През 2018 г. екомаркировката на ЕС е присъдена на още един детергент и за първи път на текстилни продукти. Общо българските производители, получили правото да ползват екомаркировката на ЕС за свои продукти, са 5, а продуктите са общо 23:

„Завод за Хартия Белово" АД – 9 продукта от тишу хартия;
„Костенец - ХХИ“ АД – 1 продукт от тишу хартия;
„Био Гланц“ ООД – 9 детергента за почистване на твърди повърхности;
„Макси Про България“ ЕООД – 3 почистващи продукта за твърда повърхност и
„Лемприер Уул“ ЕООД - вълнена лента и вълнен дреб.

Източници на информация:

МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2018 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg През 2018 г. не са констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети 0 бр. екологични щети по смисъла на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, респ. няма издадени заповеди по реда на ЗОПОЕЩ.

state-good.jpg През 2018 г. няма обжалвани, респ. отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ. Във връзка с прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, контролните органи информират, че през отчетния период не е възникнала необходимост от издаване на заповед за превантивни/оздравителни мерки, а са дадени предписания на операторите (в т.ч. при участия в комплексни проверки; при съвместни проверки и на обекти с комплексно разрешително). Същите не касаят отчитане на горния показател (издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган), но са свързани с изпълнение на изискванията на законодателството по екологична отговорност: изготвяне и/или актуализиране на собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети; предоставяне актуална информация за вписване/актуализиране в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Извън отчитането на горния показател, през 2018 г. приключи изпълнението на заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на Областния управител на Областна администрация – Варна за отговорен за изпълнение на превантивните мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (изпълнен е договор по реда на Закона за обществените поръчки). Предвид случай на непосредствена заплаха от екологични щети, констатиран на територията на Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна в предишен отчетен период, респ. възникна необходимост от предприемане на превантивни мерки по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, бяха издадени две заповеди за отстраняване на непосредствена заплаха от екологични щети. (Поради неизпълнение на 1 бр. заповед от оператор с дейност на територията на Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна, министърът на околната среда и водите определи със заповед областния управител на Областна администрация - Варна за изпълнение на превантивни мерки, по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, чрез възлагане прилагането на превантивни мерки по реда на Закона за обществените поръчки).

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg 100% е постигнатият резултат по отношение на броя приети обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2018 г. в МОСВ 45 бр. искания за плащане по 2 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;
Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции, по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол.

За 2018г. са предвидени да бъдат приети от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите общо 6 бр. решения (за 6 бр. отчети, 0 бр. проект и 0 бр. задание по Закона за обществените поръчки). През отчетния период са проведени общо пет заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет, приети са 4 бр. решения както следва: Планирано е разглеждане на заседание на МЕЕС 6 бр. отчети по 6 бр. програми, респ. приемане на 6 бр. решения за отчети. През отчетния период е извършен преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2017 г. на следните приватизирани дружества: „Нефтохим” АД – гр. Бургас; „Пирел” АД – гр. Гоце Делчев; „ОЦК” АД – гр. Кърджали; „Горубсо Лъки” АД – гр. Лъки. За всички разгледани отчети има изготвени становища, като по документацията за заседанията са изготвени становища от състава (вкл. от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции), разгледани са 4 бр. отчети, т.е. има приети 4 бр. решения за отчети. За останалите 2 бр. дружества, все още не е избран изпълнител по Закона за обществени поръчки, респ. не са представени отчети.

За 2018 г. не са планирани за приемане решения на Междуведомствения експертен екологичен съвет (0 бр. решения) по проекти за приемане (0 бр. проекти). Извън планираното, през отчетния период бе внесен работен проект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, като на 3 бр. заседания на Междуведомствен експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите, проектът е върнат три пъти за преработване, респ. има 3 бр. решения (т.е. 0 бр. решения за одобрение на работния проект).

През отчетния период е възникнала необходимост и на заседания на Междуведомствен експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите са разгледани и приети 4 бр. решения по 3 бр. проекти, както следва: 1 бр. Допълнителна проектно-сметна документация към работен проект за обект: „Изграждане на система за мониторинг на подземни води и 4-годишна програма за мониторинг за основна площадка“ за Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас; 1 бр. Допълнителна проектно-сметна документация към работен проект за обект: „Окислителни езера, обект: Закриване рекултивация на първо окислително езеро. Изземване и ликвидация на не по-малко от 60 хил.куб. м. нефтен шлам“ за Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас; 1 бр. Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите, за обект: І.3.: „Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 хил.  м3 нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2“; 1 бр. Допълнителна проектно-сметна документация към работен проект за обект: „Обезвреждане на утайките от локална пречиствателна станция – 108 т. суха маса“ Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев („Събиране, опаковане, транспортиране и крайно оползотворяване/ обезвреждане на производствен опасен отпадък с код и наименование: 11 01 09 „Утайки и филтърен кек съдържащи опасни вещества”).

През 2018 г. приключи 1 бр. процедура за избор на строител за неизпълнените дейности от Програмата на „Геосол” АД – гр. Провадия (сключен е договор по реда на Закона за обществените поръчки). За отчетния период е планирано участие в 1 бр. държавна приемателна комисия за обект: ІІ.2.1. „Закриване и рекултивация на първо окислително езеро“ на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас. Във връзка с приета на МЕЕС допълнителна проектносметна документация, финализирането на строителните работи не са приключили в отчетния период, поради което не се е състояла държавна приемателна комисия.

Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните при изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети, (утвърдени през м. януари 2011 г. от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) са извършени проверки на обекти, процедирани са 45 бр. искания за плащане (от планираните 40 бр. за цялата година) по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас и „Агрополихим“ АД, гр. Девня.

Източници на информация:

МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяване риска на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда.

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал?

Ключово послание

state-moderate.jpg В 96% от проверените 81 предприятия с висок рисков потенциал (ПСВРП) и 63 с нисък рисков потенциал (ПСНРП)  през 2018 г. (144 проверки за текущ и последващ контрол), се спазват условията в заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и в Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, като в 3% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления. В сравнение с предходната година (при 3% за 2017 г.) е налице слабо увеличение на броя на установените несъответствия. 

state-good.jpg През 2018 г. няма регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 206 бр. (121 предприятия с нисък рисков потенциал и 85 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията заложени в Докладите за безопасност (ДБ) и разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал.

Честотата на проверките се определя въз основа на системна оценка на опасностите в съответните предприятия/съоръжения и е най-малко веднъж годишно за предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал и най-малко веднъж на три години за предприятия и съоръжения с нисък рисков потенциал.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0% несъответствия, а резултатът за 2018 г. е 4%. За постигане на поставените цели са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи за привеждане на операторите в съответствие.

Оценка на индикатора

Провеждането на контролната дейност по прилагане на глава седма, раздел І от ЗООС е свързано с контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) или разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за обектите с нисък рисков потенциал. Съгласно §29, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС (ДВ, бр. 12 от 2017 г.), издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл. 104, ал. 1 запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до влизането в сила на решението по чл. 116ж, ал. 4 относно актуализирания доклад за безопасност на предприятието/съоръжението.

На територията на страната към 31 декември 2018 г. има 85 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (при 83 броя за 2017 г.) с издадени разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или с решение за одобряване на ДБ. Изискванията за операторите на ПСВРП включват разработването и прилагането на ДБ, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСВРП съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДБ и всяка негова актуализация до изпълнителния директор на ИАОС, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

Предприятията с ПСНРП през отчетния период са 121 (при 117 броя за 2017 г.). Изискванията за операторите на ПСНРП включват разработването и прилагането на ДППГА, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСНРП съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗООС операторите подават ДППГА и всяка негова актуализация до директора на съответната РИОСВ, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата.

Актуална информация за броя на предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал се публикува на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/.

В 96% от проверените 144 предприятия през 2018 г., които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС или одобрен ДБ (обекти с висок рисков потенциал) и потвърден ДППГА (обектите с нисък рисков потенциал) се спазват заложените условия, въведени са и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 4% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления от директорите на РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора. За установените несъответствия и нарушения са дадени 350 предписания, като от всички тях, 17 не са  изпълнени в законовоустановения срок. В сравнение с предходната година (при 350 за 2017 г. всички изпълнени в срок) е налице значително увеличение на установените несъответствия по неизпълнение на предписания.

С измененията и допълненията в ЗООС (ДВ бр. 63/14.08.2015 г.) МОСВ издава становища за потвърждаване на класификацията на ПСНРП и ПСВРП по подадени от операторите уведомления за класификация (УК) по чл. 103, ал. 2 и ал. 5 на ЗООС. През 2018 г. е потвърдена класификацията на 36 предприятия с ПСНРП и ПСВРП съгласно постъпили УК, дадени са 16 писмени указания за корекции и допълнения на УК и са изготвени 36 бр. придружителни писма, с които са уведомени съответните органи за потвърждението на класификацията на предприятията.

През 2018 г. не са регистрирани  големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо  206 бр. предприятия (121 с нисък рисков потенциал и 85 с висок рисков потенциал), попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС. 

Източници на информация:

МОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикалите се състои от комплекс превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на ниво ЕС, свързани с:

  • регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
  • класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP);
  • уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали, съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC);
  • ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент (EO) 2019/1021 (УОЗ);
  • ограничаване вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на живак, някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато, съгласно Регламент (EO) 2017/852;
  • изисквания относно биоразградимост на повърхностно активни вещества в детергенти и ограничаването на съдържанието на фосфати в състава на пуснатите на пазара детергенти, съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012;
  • ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2);
  • изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение, съгласно Регламент REACH.

 

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 90,91% от задължените лица в страната са в съответствие с изискванията на Регламент REACH за регистрация. 

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през целия им жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2018 г. е 90,91%.

90,91% от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят и пускат на пазара в България в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година се наблюдава намаление (96,04% за 2017 г.) на задължените лица, които са извършили предварителна или същинска регистрация, в т.ч. промяна в ролята им по веригата на доставки (потребители по веригата и дистрибутори). През 2018 г. пет предприятия не са извършили същинска регистрация. В тази връзка са издадени 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена същинска регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и са издадени общо 5 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция, което представлява 9,09% степен на несъответствие на задължените лица с изискванията за регистрация за вещества по регламента (намаление спрямо 2017 г., когато степента на несъответствие е 3,96%).

При проверки на производители и вносители на химични вещества е установено 1 нарушение, свързано изискването за регистрация на химични вещества.

През 2018 г. от общо 741 бр. проверени задължени лица (производители, вносители и потребители надолу по веригата), са извършени проверки за:

  • същинска регистрация – 143 бр., от които 12 констатирани случаи на несъответствие, съответно 4 констатирани нарушение;
  • предварителна регистрация – 33 бр., от които 0 констатирани случаи на несъответствие, съответно 0 констатирани нарушения.

 

Броят на проверките по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), за които са издадени предписания са 270, за 9 от които са издадени актове. Наложени 4 бр. глоби/имуществени санкции за неизпълнение на изискванията по REACH. Наложени 5 бр. принудителни административни мерки (напр. спиране на производство, забрана за внос или пускане на пазара). Общият брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции – 270 бр.

През 2018 г. има лек спад с 4,14 % в общия брой на проверените задължени лица в сравнение с предходната година (741 бр. при 773 бр. през 2017 г.), като фокусът на проверките е върху потребители надолу по веригата, където не са идентифицирани всички лица.

През 2018 г. все още се наблюдава активно извършване на съвместна същинска регистрация на потенциални регистранти с предварителна регистрация или нови започващи дейност и достигнали над 1 т./г производство/внос на химични вещества и смеси, особено с оглед на наближаващата крайна дата за същинска регистрация – 31 май 2018 г.

Продължава да се наблюдава тенденция към промяна на ролята във веригата на доставки на производители или вносители със задължения за регистрация, или преустановяване на дейностите по производство или внос, поради следните затруднения при осъществяване на същинска регистрация: трудно извършване на регистрация на вещества, липса на софтуер на български език, високи разходи, сложност на софтуера за извършване на регистрация.

През 2018 г. по данни на РИОСВ са издадени 695 предписания, констатирани са 10 нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 2019/1021 за УОЗ; Регламент 2017/852 относно живака и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени 976 проверки на задължени лица за изпълнение на изискванията на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Дадените 695 предписания със срок за привеждане в съответствие са основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества, както и за извършване на предварителна или същинска регистрация по REACH. 31 бр. предписания не са изпълнени в законовоустановения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

В изпълнение на дейността си, националното информационно бюро по химикали към МОСВ е предоставило общо 87 отговора по запитвания на задължени лица за приложимото законодателство в областта на химикалите, в т.ч. 43 въпроса относно регистрация на вещества съгласно REACH. Проведени са и множество консултации на предприятия относно приложимите изисквания на Регламент 1907/2006 (REACH).

Във връзка с наближаващия краен срок за извършване на същинска регистрация в най-ниската тонажна група (1-100 т./годишно) – 31 май 2018 г., експерти по химикали от МОСВ са взели участие в 2 семинара, организирани от браншови асоциации и от Европейската комисия с цел повишаване на осведомеността на вносители и производители на химични вещества и смеси.

Източници на информация:

МОСВ.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС