ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2018г. и за какви дейности са изразходвани средствата

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. са в размер на 79 467 400 лв. 

state-good.jpg През 2018г. от ПУДООС са изразходвани общо 75 965 619 лв. От тях 61 839 938 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 3 784 067 лв. - за неинвестиционни проекти и 10 341 614 лв. - като трансфер към МОСВ. За политика в областта на администрацията разходите са в размер на 3 359 569 лв. За дейности на ПУДООС, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария - 1 627 690 лв. 

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи; глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица.

Оценка на индикатора

Проходи 

През 2018г. постъпленията на ПУДООС, формирани от различни източници, са в размер на 79 467 400 лв., както следва:

 

        1. Приходи такси и други по специалните закони за околна среда – 11 211 056 лв. (табл. 1)
        2. Получени трансфери – 62 522 252 лв., от които:
•    за финансиране на екологични проекти и дейности по ЗДБРБ – 2018г. – 20 000 000 лв.;
•    на основание чл. 196 от Закона за водите чрез трансфер от МОСВ планирани 42 321 698 лв. за финансиране на екологични проекти и дейности по решения на Управителния съвет;
•    в изпълнение на Постановление № 298/14.12.2017г. на Министерски съвет, в плана на ПУДООС са получени трансфери (+), средства в размер на 200 554 лв.
3. Възстановени средства от временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия (нето) – 5 734 092 лв.

 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. са:

 

Приходи от такси по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 6 – Такси МПС

- ПСМ 120 чл. 2 – Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16 – Такси акумулатори и батерии

- ПМС 120 чл. 8 – Такси опаковки

- ПМС 120 чл. 36 – Електрическо и електронно оборудване

- ПМС 120 чл. 27 – Отработени масла

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

Приходи от наказателни постановленя по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване /ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прерарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/

По Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

По Закона за защита на животните

По Закона за отговорността за предотвратяване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/

Неустойки от клиенти по фактури

Други приходи

Приходи от услуги на Инсинератора

Други неданъчни приходи

Приходи от лихви по предоставени заеми

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове

 

5 129 880

-          3 196

4 721 107

4 032 819

2 962

8 854

536 403

126 892

13 177

0

405 577

0

 

2 822 082

398 545

427 663

36 155

146 149

1 655 482

39 956

0

8 152

0

9 016

 

1 000

0

 

3 100

0

96 864

 

       1 251 326

 

13 445

93 035

-          139 108

2 040 396

 

Разходи

 • Инвестиционни екологични проекти

61 839 938 лв.

 • Неинвестиционни екологични проекти

3 784 067 лв.

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария
 • Дейности за политика в областта на администрацията                  

               10 341 614 лв.

3 359 569 лв.

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2018г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2018г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

52

39 685 226

Политика в областта на управлението на отпадъците

24

 

22 154 712

 

Политика в областта опазване чистотата на атмосферния въздух

2

75 200

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

9

395 349

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

558

3 313 518

 Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2018година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух. 

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2018Г. 

 • В областта на управление на водите са изразходвани 39 885 780 лв., както следва:

 

- За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за финансиране на довършване на малки водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. Изградена или реконструирана е около 62 км водопроводна мрежа.

 Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 15 226 635 лв., както следва:

Община Бургас - Изграждане на водопровод от разпределителна шахта с.Мъглен до напорен водоем с.Драганово с цел водоснабдяване с. Драганово – приключен;

Община Кирково - ЗДБРБ 2014 г. Водоснабдяване на с. Пресека, махала Горна Пресека II етап;

Община Перник - Улична водопроводна мрежа е. Ярджиловци, община Перник, област Перник;

Община Първомай - Допълнително Водоснабдяване на с. Буково, община Първомай;

Община Вълчедръм - Доизграждане водоснабдителната система на град Вълчедръм;

Община Септември - ЗДБРБ 2017 г. Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа е дължина 5,41 км. по улици в гр. Септември;

Община Девин - ЗДБРБ 2017г. Водопровод с. Стоманево - община Девин;

Община Белови - Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.Малко Белово - II етап;

Община Лесичово - ЗДБРБ за 2017г. - Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в е. Памидово, община Лесичово - етап 2;

Община Гоце Делчев - Смяна на водопроводна мрежа по улици в Западната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев;

Община Добричка - Подмяна на водопровод по улица с. Стожер;

Община Мъглиж - ЗДБРБ 2017г. - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на е. Тулово, общ. Мъглиж - II етан частично, клонове с номера 1,3,4.8.10,11,13,31,43,46.48,51,52,53,55 и 56;

Община Раковски - ЗДБРБ 2017 г. Реконструкция на водопроводната мрежа на населени места от община Раковски. Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Шишманци, община Раковски;

Община Мирково - ЗДБРБ 2017г. Реконструкция водопроводна мрежа на е. Смолско, община Мирково - средна зона;

Община Борино - Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян-1 етап;

Община Оряхово - Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр. Оряхово "Главен клон I-Б, клон 40-16, клон 16-1Б, сградни канал .отклонения и дъждовна канализационна мрежа по главен клон 1-Д, клон 17-Д, клон 18-Д и клон 26-Д;

Община Главиница - ЗДБРБ 2018г. - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал „Шарман". гр. Главиница, община Главиница, област Силистра;

Община Велинград - Реконструкция на водопроводни клонове в кв. "Каменица" гр. Велинград - етап 1;

Община Иваново - ЗДБРБ 2017г. Подмяна на част от водопроводната мрежа - амортизирана на е. Щръклево, община Иваново;

Община Тервел - Рехабилитация на водопроводната мрежа по ул. "Хан Аспарух", гр. Тервел;

Община Разлог - Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проскт:"Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, общ. Разлог";

Община Борово - Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Кънчо Бакалов" и ул. "Христо Ботсв"общински път RSE 1001 в с. Обретеник, община Борово;

Община Лесичово - Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово - етап 2;

Община Съединение - ЗДБРБ 2018 г. - Външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ II- 000384 за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата, ПИ 000408 по КВС на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив 

Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период е изградена около 55 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води. Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 24 659 145 лв., както следва:

Община Перник - Канализация на кв. "Дeлниче" и кв. "Бор", гр. Батановци, община Перник;

Община Раковски - Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив" с подобекти: "Изграждане на канализационна мрежа" - П-ри етап и "КАНИ ПС";

Община Самоков - Доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец /в обхват - водопроводни клонове 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 и 16 и канализационни колектори 4-1.4-1 А, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4. 4-4А,4-5;

Община Бургас - ЗДБРБ-2016г. - Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в е.Рудник и м.е.Черно море - ВиК мрежи в с. Рудник и м. е. Черно море II етап от реконструкция на прав участък от водопроводна мрежа с сградни отклонения и изграждане на разделна канализационна мрежа;

Община Септември - Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор № 1 и съпътстващ водопровод по ул. "Л. Каравелов" и бул. "България", гр. Септември;

Община Бургас - КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ „Ветрен";

Община Правец - Битова канализация на махала "Живковска" гр. Правец;

Община Годеч - Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - 6 етап;

Община Севлиево - Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево и за част: "Реконструкция на вътрешни водопроводни клонове на територията на гр. Севлиево";

Столична община - ПОДЕТАП I "Б" - Канализационни клонове на Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор № DIR- 51011119-S025/17.02.2012 г.;

Община Варна - КПС-5 главна, напорна канализация до ОТ 131, довеждаща канализация от ОТ 131 и ОТ 73, Реконструкция на водопроводна мрежа от ОТ 131 до ОТ 73 в кв. 9, 14. 15 и 16 по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна;

Община Стамболийски - Канализация кв. Полатово - канали К200, К201, К202, К203 и К204, гр. Стамболийски, община Стамболийски;

Община Етрополе - Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Етрополе;

Община Перник - Битова канализация на ул."Чинар", "Липа", "Незабравка", "Ела"- кв. Могилче, гр. Перник, община Перник;

Община Мадан - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Мадан с подобекти в кв. Шаренка и в кв. Възраждане;

Община Дупница - Главен канализационен клон 1 и прилежащите му мрежи на община Дупница;

Община Суворово - Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежа по улици: „Хан Крум", част от „Баба Тонка" (от ул.„Хан Крум" до ул.„Стефан Караджа"), ул.„Кочо Честименски" (от ул.“Бачо Киро") и ул."Ильо Войвода" (от ул. „Панагюрище");

Община Бяла Слатина - Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ;

Община Лозница - Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница 11 етап;

Община Белица - Канализация с. Краище, общ. Белица - актуализация на клонове 36, 42, 43, 44. 45, 46, 54, 55;

Община Кнежа - Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа, подобект: Отводнителна зона II: I етап КАН ул."Хазъм Хикмст" гр. Кнежа;

Община Аксаково - Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево - етап 1, община Аксаково:

Община Казанлък - Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън - I етап на строителство - Първи подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр. Крън - от О.К.ЗОО до Преливник/включително/;

Община Бургас - ЗДБРБ 2018г. Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“- Зона Хижи -1 етап;

Община Рудозем - Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - кв. "Мейково" - ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. "Мейково" - на община Рудозем, област Смолян;

Община Дупница - Подмяна на канализационната мрежа в отделни участъци по ул.: ул."Венелин", пресича ул."Протона" и ул. "Св. Ив. Рилски", ул."Г. Икономов", пресича ул. "Св. Ив. Рилски", ул."Бузлуджа" и ул."В. Търново", пресича ул."Венелин", гр. Дупница;

            Община Долни Чифлик - Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик - I етап: Битова канализация с канализационни отклонения", II част: канализационни клонове;

Община Златарица - ЗДБРБ 2018г. Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица - първи етап". 

 • В областта на управление на отпадъците са разходвани 22 154 712 лв., както следва: 

 

за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ – Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 21 559 234 лв.

Община Благоевград - ЗДБРБ 2018 г. - Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево -1 - ви етап;

Община Бяла - Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура - 4 договора: Община Оряхово - Актуализация на работен проект за обект доизграждане на Клетка №2 на РДНО - Оряхово;

Община Петрич - Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци - община Петрич" (Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, съгласно Комплексно разрешително № 266-НО/2008)" - община Петрич, област Благоевград;

Община Благоевград - Изграждане на регионална система за управление на отпадъци, регион Благоевград - обслужващи община Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево -1 - ви етап — 2 договора. 

за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци – Финансирани за отчетния период са проекти на обща стойност 595 478 лв.

Община Ловеч - ЗДБРБ 2016г. - Закриване и рскултивация на старо градско сметище Ловеч; Община Гурково - Закриване и рекултивация на съществуващо депо/смстище на община Гурково;

Община Раднево - Закриване на съществуващо сметище за ТБО на Община Раднево; Община Стражица - Рекултивация на депо за ТБО гр. Стражица, област Велико Търново;

Община Крушари - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Крушари;

Община Самуил - Рекултивация на съществуващо общинско депо - община Самуил;

Община Елхово - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр. Елхово;

Общнна Сливо поле - Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр. Сливо поле;

Община В. Преслав - Работен проект за закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Велики 11реслав;

Община Цар Калоян - Рекултивация на общинско депо Цар Калоян;

Община Козлодуй - Закриване на съществуващо сметище за ТБО в гр. Козлодуй;

Община Симеоновград - Закриване и рскултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Симеоновград;

Община Кнежа - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. "Мерита, землището на гр. Кнежа;

Община Чипровци - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови (неопасни) отпадъци в местността " Горни Партеж " в землището на гр. Чипровци;

Община Исперих - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПЧ 000106 в землището на с. Лъвино, община Исперих. 

 • В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани проекти за сума в размер на 75 200 лв.

            БНОЦЕООС - Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми - 1 ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) - 2017- 2018г.;

            БНОЦЕООС - Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми - I ниво (широкомащабен) и II ниво (интензивен) - 2018- 2019г. 

 • В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 395 349 лв.

 

ИБЕИ при БАН – Опазване на редки запрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие;

СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА БАЛКАНИ – Продължаване на дейностите на ДНП Централен Балкан при проучване на миграциите, индивидуалните територии и използването на местообитанията на кафявата мечка чрез маркиране на индивиди с GPS-GSM нашийници и асистиране при проблемни мечки;

ИБЕИ при БАН – Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие;

СНЦ „Зелени Балкани“, Ст. Загора – Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилигация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2017г.;

Фондация "Геа Челонна" - Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки (ЦРРСК), функциониращ към фондация "Геа Челониа";

СНЦ „Зелени Балкани“, Ст. Загора – Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2018г.;

Кметство Белозем - Организиране и провеждане на "Фестивал на белия щъркел" в Европейско село на щъркелите - гр. Белозем;

Фондация Геа Челониа – Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация „Геа Челониа“, с. Баня, общ. Несебър;

Лесотехнически университет – Осигуряване на данни с цел докладване на критични натоварвания за сяра, азот, киселинност и тежки метали за основни типове сухоземни екосистеми в България

 • В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2018г. са предоставени средства в размер на 3 313 518 лв., от които 214 434 лв. за:

 

Българска Асоциация по В и К – Награден фонд на фотоконкурс и Национална фотоизложба "Изворите на България" в рамките на предвидените дейности в "Седмицата на водата" 2018г.;

Фондация „Земята и хората“ Провеждане на юбилейния XXVI международен конкурс " Музиката и Земята ", посветен на Деня на Земята - 22 април;

„СЕВ ПАК“ ЕООД – Продажба на 40 000 броя чували със зелен цвят и 80 000 броя медицински ръкавици;

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД - Отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин;

СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА ЧИСТА СРЕДА" - Интегриране на политиките за опазване на околната среда в социално-икономическия живот на общностите - етап 1. 

В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2018г. са предоставени средства в размер на 099 084 лв. по 552 договора за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини.

През месец ноември 2018г. Управителния съвет прие да бъде отпусната от ПУДООС сума в размер на 3 500 000 лв. във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2019г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2019г.”. Средствата на Кампанията ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 300 хил. лв. и за проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК на обща стойност – 1 200 хил. лв. 

Дейности на ПУДООС, в качеството му на Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняваща се съгласно Рамково споразумение между правителството на Република България и федералния съвет на Конфедерация Швейцария

В рамките на отчетния период е създадена необходимата организация за навременно и качествено изпълнение на дейностите по проектите “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Разработване на Пилотни пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“, като: организиране на цялостната подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки, предвидени в рамките на проектите; администриране и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорите за извършване на дейностите по проектите; плащане на изпълнителите въз основа на представени оригинална фактура/документ с еквивалентна доказателствена стойност за извършена дейност; водене на финансова отчетност и документиране на извършените разходи по изпълнението на проектите; осъществяване на координация и комуникация с МО, НКЗ и Швейцарския офис за сътрудничество.

В изпълнение на проект: “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” през отчетния период са извършени следните дейности:

 • По обществена поръчкка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции“ бяха подписани договори с избраните изпълнители, както следва:
 • Обособена позиция 1: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ-Варна, Русе и Шумен.
 • Обособена позиция 2: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ-Велико Търново.
 • Обособена позиция 3: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ-Враца, Плевен и Монтана.
 • Обособена позиция 4: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ- Благоевград, Пазарджик, Перник и София.
 • Обособена позиция 5: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ-Бургас и Стара Загора.
 • Обособена позиция 6: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди. опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията па РИОСВ- Пловдив, Смолян и Хасково.

За отчетния период съгласно график за изпълнение на дейностите по, бяха отворени няколко склада, в които започна преопаковане, подготовка за транспорт с цел предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ). За същия период има складове за които дейностите са изпълне. 

В изпълнение на проект: „Разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ през отчетния период са извършени следните дейности:

Обявени са 9 обществени поръчки, от които 6 са приключили успешно с избор на изпълнители.

Към настоящия момент ПУДООС, в качеството си на ИА по БШПС е възложител по 17 договора с 10 различни изпълнители:

 • Техническа помощ за подготовка на документация по ЗОП и консултантски услуги.
 • Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация по проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.
 • Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж но смисъла на чл. 3, ал.1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на голям пилотен общински център – Шумен.
 • Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3, ал.1 т. 1 буква "б" от ЗОП за изграждане на малък пилотен общински център Съединение.
 • Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3, ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на голям пилотен общински център –Разград.
 • Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3, ал.1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център - Левски.
 • Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл.З, ал.1 т. 1 буква "б" от ЗОП" за изграждане на малък пилотен общински център – Созопол.
 • Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на малък пилотен общински център – Созопол.
 • Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на голям общински център – Шумен.
 • Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на голям общински център – Разград.
 • Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на малък общински център – Съединение.
 • Извършване оценка на съответствието и строителен надзор при строеж на малък общински център – Левски.
 • Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол.
 • Извършване на доставка на МПС за петте пилотни центъра във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол.
 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България.
 • Разработване на ръководство за управление на едрогабаритните отпадъци като част от потока битови отпадъци.
 • Разработване на техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент 1013/2006.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС