Качество на околната среда... Списък на съкращенията


В Ъ З Д У Х

Азотен диоксид, Фини прахови частици, Прах, Оловни аерозоли, Фенол, Амоняк, Аерозоли на сярна киселина, Хлор, Хлороводород, Кадмии, Озон, Въглероден оксид, Стирол, Толуол, Ксилол, Сяровъглерод

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - Бензен


БЕНЗЕН
Наредба №1 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.14/2004г.)
Средногодишна норма (СГН) и допустимо отклонение (ДО) период на действие на нормите
СГН + ДО (5 µg/m3) 10 mg/m3 през 2004г.
СГН + ДО (5 µg/m3) 10 mg/m3 през 2005г.
СГН + ДО (4 µg/m3) 9 mg/m3 през 2006г.
СГН + ДО (3 µg/m3) 8 mg/m3 след 01.01.2007г.
СГН + ДО (2 µg/m3) 7 mg/m3 през 2008г.
СГН + ДО (1 µg/m3) 6 mg/m3 през 2009г.
СГН 5 mg/m3 след след 01.01.2010г.


Бензенът е един от основните показатели за качеството на атмосферния въздух (КАВ), съгласно Рамковата директива на ЕС за оценка и управление на КАВ. Средногодишната норма за съдържанието му в атмосферния въздух е в сила от 01.01.2004г., във връзка със сближаването в националното законодателство на Директива 2000/69/EC чрез горепосочената Наредба №1.
Допустимото отклонение от нея намалява с 1µg/m3 годишно. През 2004 и 2005г. нормата е нарушена в пунктовете, в които е регистрирана средногодишна концентрация над 10µg/m3.

Съответно, през 2010 г. нормата ще се счита за нарушена в пунктове, в които е регистрирана средногодишна стойност за концентрацията на бензен в атмосферния въздух над 5µg/m3.
През 2004 г. бензена е контролиран в 12 пункта за мониторинг (9 АИС и 3ДОАС системи). Анализ на концентрациите на бензен, регистрирани от автоматичните измервателни станции (АИС) ще бъде направен в бюлетина за 2005г., т.к. автоматичните анализатори за бензен в тях са въведени в експлоатация през второто шестмесечие на 2004г. и няма достатъчно представителна информация за оценка на нивата на замърсяване в годишен аспект.

В настоящия бюлетин е направена оценка на нивото на бензен само за ДОАС системите в гр. Русе, т.к. данните, регистрирани от тях позволяват изчисляване на средногодишна концентрация на този замърсител.
През годината не е регистрирано превишение на СГН за бензен (фигура 21).Средногодишни концентрации на бензен в РОУКАВ Русе
фиг.1.21