ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 15.09.2021 г. 11:00 ч. до 16.09.2021 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,114
Вълчедръм 0,083
Хайредин 0,114
Монтана 0,109
Селановци 0,086
Кнежа 0,11
Враца 0,124
Велико Търново 0,096
Петрохан 0,103
Плевен 0,096
Силистра 0,072
Русе 0,098
Тервел 0,082
Самуил n/a
Калиaкра 0,087
Емине 0,11
Ореш 0,111
Ахтопол 0,115
Варна 0,105
Елхово 0,122
Връх Рожен 0,148
Пловдив 0,148
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,165
София 0,138

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС