ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 08.12.2021 г. 11:00 ч. до 09.12.2021 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,103
Вълчедръм 0,079
Хайредин 0,105
Монтана 0,107
Селановци 0,087
Кнежа 0,104
Враца 0,117
Велико Търново 0,095
Петрохан 0,1
Плевен 0,091
Силистра 0,074
Русе 0,101
Тервел 0,088
Самуил 0,094
Калиaкра 0,086
Емине 0,105
Ореш 0,105
Ахтопол 0,111
Варна 0,102
Елхово 0,111
Връх Рожен 0,134
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,121
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,148
София 0,124

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС