ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 16.05.2022 г. 11:00 ч. до 17.05.2022 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,107
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,108
Монтана 0,105
Селановци 0,083
Кнежа 0,105
Враца 0,12
Велико Търново 0,093
Петрохан 0,1
Плевен 0,091
Силистра 0,069
Русе 0,096
Тервел 0,081
Самуил 0,089
Калиaкра 0,084
Емине 0,107
Ореш 0,108
Ахтопол 0,112
Варна 0,1
Елхово 0,111
Връх Рожен 0,139
Пловдив 0,146
Връх Виден 0,118
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,158
София 0,134

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС