Добре дошли в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

В раздел „Регистри” можете да прегледате съдържанието на регистрите на издадените разрешителни за:

   • водовземане от минерални води;
   • водовземане от подземни води;
   • водовземане от повърхностни водни обекти;
   • ползване на повърхностни водни обекти;
   • заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

В раздел „Съобщения” можете да прегледате съобщенията от чл. 62а от Закона за водите, които предхождат издаването на разрешителните.

Ако сте титуляр на разрешително, в раздел „Плащания” ще може да прегледате дължимите такси след въвеждане на адрес на електронна поща и парола. Паролата ще получите от компетентния орган, издал разрешителното. В същия раздел ще можете да разпечатате попълнено от системата платежно нареждане за привеждане на дължимата такса. В раздел „Годишни отчети” можете да подадете годишния си отчет към контролиращия разрешителното орган.