ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УЧИЛИЩНА ГОРА   (Код в регистъра: 24)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 134.68 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Ботевград, Населено място: с. Боженица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.4019 от 12.06.1963 г., бр. 13/1966 на Държавен вестник 1-4-24-4019-1963


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.383 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 383-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-685 от 09.09.2013 г., бр. 89/2013 на Държавен вестник 685-2013 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-809 от 11.12.2017 г., бр. 11/2018 на Държавен вестник 809-2017 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Вековна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС