ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 12)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.85 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Първомай, Населено място: с. Виница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.1938 от 03.07.1970 г., бр. 65/1970 на Държавен вестник 1938-1970 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-215 от 12.03.2012 г., бр. 33/2012 на Държавен вестник 215-2012 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-215 от 12.03.2012 г., бр. 33/2012 на Държавен вестник 215-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се разораване и разкопаване на земята;
4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
5. Забранява се изкореняване на екземпляри от блатно кокиче;
6. Забранява се косене на тревната растителност преди 20 юни;
7. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни;
8. Забранява се провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.11.- 20.06., както и в случаите на преовлажнени почви;
9. Забранява се изкореняване на дървесната и храстовата растителност;
10. Забранява се залесяване с неместни за района дървесни и храстови видове;
11. Забранява се палене на огън.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Марица Първомай


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС