ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: 144)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 760.83 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: гр. Поморие

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-31 от 23.01.2001 г., бр. 16/2001 на Държавен вестник 31-2001 г.

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Опазване на Поморийското езеро, солниците и прилежащите крайбрежни терени като влажна зона с международно значение и като местообитание на 63 вида застрашени от изчезване птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя обликът на местността и водният режим на езерото;
2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и опожаряване на тръстиката;
3. Забранява се замърсяване на водите на езерото и прилежащите площи;
4. Забранява се ловуването;
5. Забранява се безпокоене на птиците, разваляне на гнездата им, събиране на яйцата им, както и опръстеняване на малките без разрешение от Министерството на околната среда и водите.
6. Допуска се дейности по солодобива и поддържане на канала море-езеро;
7. Допуска се добив на лечебна кал;
8. Допуска се зарибяване с видове риби, характерни за езерната ихтиофауна;
9. Допуска се улов "на гард" и спортен риболов на определени с план за управление места; до влизане в сила на план за управление тези места се определят от РИОСВ-Бургас;
10. Допуска се строителство на нови диги, както и реконструкция и ремонт на съществуващите, след съгласуване с МОСВ.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Поморийско езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС