ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РАКИТНИК   (Код в регистъра: 168)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.2 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник 534-1978 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-818 от 23.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 818-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на ракитник.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
6. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Галата


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС