ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШАРЕНИЯ ОСТРОВ   (Код в регистъра: 228)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.36 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Първомай, Населено място: гр. Първомай

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник 2122-1964 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-325 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 325-2003 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-856 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 856-2006 г.
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-856 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 856-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на типична, естествено формирала са лонгозна рактителност върху островно образувание на р. Марица.

Режим на дейности:
1. Забранява се разораването и разкопаването;
2. Забранява се промяната в начина на трайно ползване на земята;
3. Забранява се пашата и бивакуването на хора и домашни животни;
4. Забранява се изсичането, изкореняването и увреждането на дървесна и храстова растителност;
5. Забранява се залесяването с неместни за района дървесни и храстови видове;
6. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
7. Забранява се строителството;
8. Забранява се паленето на огън;
9. Забранява се замърсяването с отпадъци;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Марица Първомай


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС