ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 3)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 710.57 хектара

Местоположение:
1. Област: Смолян, Община: Борино, Населено място: с. Ягодина
2. Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: с. Гьоврен, с. Триград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.4021 от 06.12.1963 г., бр. 14/1966 на Държавен вестник 4021-1963 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-429 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 429-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-677 от 08.10.2015 г., бр. 85/2015 на Държавен вестник 677-2015 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като: Haberlea rhodopensis - родопски силивряк, Arenaria rhodopaea - родопска песъчарка, Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Campanula lanata - вълнеста камбанка, C. jordanovii - йорданова камбанка, C. velebitica - велебитова камбанка, C. orhanidea - орфанийска камбанка (петковия), Malcolmia anguilifolia - ъглолистна малколмия, Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Trachelium rumelicum - трахелиум, Saxifraga sempervivum - вечнозелена каменоломка, Saxifraga stribryni - стрибърнева каменоломка;
2. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Bufo bufo - кафява крастава жаба, Hyla arborea - жаба дървесница, Salamandra salamandra - дъждовник, Emys orbicularis - обикновена блатна костенурка, Coluber jugularis - голям стрелец, Elaphe longissima - смок мишкар, Motacilla cinerea - планинска стърчиопашка, M. Alba - бяла стърчиопашка, Erythacus rubecula - червеногръдка, Phoenicurus ochruros - планинска червеноопашка, Parus lugubris - жалобен синигер, Troglodytes troglodytes - орехче , Cinclus cinclus - воден кос, Lutra lutra - видра, Rhinolophus hipposideros - малък подковонос, Eptesicus serotinus - полунощен прилеп, Hypsugo savii - савиево прилепче, Rhinolophus ferrumequinum - голям подковонос, Miniopterus schreibersii - дългокрил прилеп, Myotis capaccinii - дългопръст нощник, и др.;
3. Опазване на природни местообитания, като: хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и планините до алпийския пояс, тревни съобщества по заливни тераси, смесени гори по долини и склонове, черноборови гори (Pinus nigra ssp. palassiana), крайречни ивици от върба (Salix sp.), забележителни природни образувания: карбонатни сипеи, пещери, водопади, извори на твърди (варовити) води.

Режим на дейности:
1. Забраняват се голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;
2. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
3. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
4. Забраняват се промени в хидрологичния режим на р. Чаир дере;
5. Забраняват се корекции на речното корито, с изключение на такива, необходими в случай на бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване местообитания на видове;
6. Забранява се строителство на нови пътища с трайна настилка;
7. Забранява се строителство на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура и сгради и съоръжения, необходими за поддържането на съществуващата пътна мрежа;
8. Забранява се строителство на водноелектрически централи, с изключение на тези, за които има издадено решение по ОВОС за одобряване на инвестиционно предложение или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и съответните разрешителни по Закона за водите, издадени до момента на влизане на настоящата заповед в сила;
9. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
10. Забранява се влизането в пещерите: Кичика, Синьо зелената пещера, Силивряк, Додалица 1, Додалица 2, Додалица 3, Додалица 4, Вълчата пещера, Весова дупка, Ахметьова дупка, Цънкова пещера и Джаханова дупка, с изключение на влизания с научни цели;
11. Забранява се затварянето на входовете на пещерите;
12. Забранява се паленето на огън, освен в определените за това места.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Триград-Мурсалица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС