ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА   (Код в регистъра: 376)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.1 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Етрополе, Населено място: с. Брусен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.3718 от 28.08.1975 г., бр. 79/1975 на Държавен вестник 3718-1975 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1054 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1054-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването да се извършва съгласно устройствения проект с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС