ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЮПЕРСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 403)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 23.03 хектара

Местоположение:
Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с. Юпер

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-3702 от 29.12.1972 г., бр. 13/1973 на Държавен вестник 3702-1972 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1197 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1197-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-550 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 550-2007 г.
3. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-702 от 03.10.2011 г., бр. 89/2011 на Държавен вестник 702-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна гора от цер (Quercus pubescens Willd. )

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се да се допуска пашата на каквито и да е добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите
4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС