ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАДИНИТЕ   (Код в регистъра: 482)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 623.0 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-526 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 526-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на нови сгради, пътища, въжени линии и др.;
2. Забранява се разкриване на кариери или др. дейности, с които се променя естествения облик на местността;
3. Забранява се замърсяване с химически вещества, битови и промишлени отпадъци;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите в горското и селското стопанство;
6. Разрешава се поддържане и реконструкция на съществуващата материална база на АПК-Враца;
7. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствен проект горскостопански мероприятия;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС