ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШАБОВИЦА   (Код в регистъра: 545)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.69 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Берковица, Населено място: гр. Берковица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-642 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 642-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид напластена трихоколеа (Trichocolea tomentella) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия, които водят до намаляване на горския склоп под 0,8;
6. Забранява се промяна в хидроложкия режим на територията.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС