ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НЕМСКА ЖЪЛТУГА   (Код в регистъра: 587)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.67 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Батак, Населено място: гр. Батак

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-183 от 06.03.2014 г., бр. 31/2014 на Държавен вестник 183-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид – Немска жълтуга (Genista germanica), и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се складиране и извозване на дървен материал;
6. Забранява се залесяване.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Западни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС