ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР   (Код в регистъра: 593)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 13.52 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Волуяк

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-592 от 28.08.2017 г., бр. 85/2017 на Държавен вестник 592-2017 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид теснолистен божур (Paeonia tenuifolia) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и съоръжения и поставянето на преместваеми обекти, с изключение на ремонт, възстановяване и поддръжка на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея и 500-метровия участък под преливното съоръжение, съгласно изискванията на Закона за водите;
2. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливадите, водните течения и водните площи;
3. Забранява се разораването и залесяването на имотите, попадащи в границите на защитената местност;
4. Забранява се внасянето на неместни растителни видове;
5. Забранява се паленето на огън;
6. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
7. Забраняват се дейности, свързани с промяна на водните течения.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС