ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОДА   (Код в регистъра: 82)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 100.7 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.433 от 20.04.1989 г., бр. 37/1989 на Държавен вестник 433-1989 г.

Документи за промяна:

Приемане на План за управление със Заповед No.РД-919 от 08.10.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 919-2002 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и колонии на 5 застрашени от изчезване вида вкл. в ЧК на Б-я

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.
3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи
4. Забранява се лова и риболова
5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им, опръстеняване на малките
6. Разрешават се мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в блатото
7. Разрешава се извличането на пясък и тръстика след допълнително съгласуване

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Мандра - Пода


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС