ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


Палакария   (Код в регистъра: BG0002084)

Категория: ЗЗ по директивата за птиците

Карта:

Карта на обекта


Площ: 15798.7 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Алино, с. Белчин, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Продановци, с. Райово, с. Рельово, с. Широки дол, с. Ярлово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-133 от 10.02.2012 г., бр. 26/2012 на Държавен вестник 2-1-2084-133-2012


Досие на Защитена зона (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Планински кеклик (Alectoris graeca), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Ливаден дърдавец (Crex crex), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Горска чучулига (Lullula arborea), Сив кълвач (Picus canus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери;
4. Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли;
5. Забранява се разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
6. Забранява се изграждането на фотоволтаични системи и ВЕЦ за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за изграждане на наземни, покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия;
7. Забранява се разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване по ЗПБ и/или за предоставяне на концесия за добив по ЗПБ и по Закона за концесиите или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС