ExEA MoEW EEA

Лични средства

Уведомление за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на Изпълнителна агенция по околна среда

С настоящото Ви информираме, че Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на гражданите, предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред и опазване на държавното имущество.

Като администратор на лични данни, ИАОС прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Уведомление за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на личните данни.

1. Обхват на уведомлението за поверителност.

Уведомлението за поверителност се прилага по отношение на информацията, която се създава чрез използването на системата за видеонаблюдение в сградата на ИАОС и прилежащите й зони, от момента на създаването до момента на унищожаването на видеозаписите.

2. Цел на уведомлението за поверителност.

С настоящото уведомление за поверителност се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани чрез използването на системата за видеонаблюдение в сградата на ИАОС и прилежащите й зони, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

3. Зони, подлежащи на видеонаблюдение.

Системата за видеонаблюдение, изградена в сградата на ИАОС обхваща: входовете/изходите на сградата, коридорите на администрацията и служебния паркинг.

4. Категории лични данни, които се обработват от ИАОС във връзка с видеонаблюдението.

Чрез системата за видеонаблюдение се създават лични данни за лицата, които се намират в обхвата на инсталираните камери, заедно с информация за време, дата и локация. Всички камери работят без прекъсване - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Качеството на изображението в повечето случаи позволява идентификацията на лицата, които се намират в обхвата на камерите. Използваните камери са стационарни и не позволяват проследяване на лицата отблизо или възстановяването на движението им.

ИАОС не записва звук и не извършва скрито или тайно наблюдение.

5. Правно основание на обработката на личните данни.

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Основанието за обработката на данните, които се създават чрез система за видеонаблюдение е изпълнение на законови задължения, които произтичат за ИАОС (основание съгласно на чл. 6, параграф 1, букви „в“, „г“ и „д“ от Общия регламент за защитата на личните данни).

6. Цели, за които се обработват данните.

Всички дейности по осъществяване на видеонаблюдението в сградата на ИАОС се извършват с цел гарантиране на безопасността и сигурността на лицата, които се намират в сградата на ИАОС. Чрез системата за видеонаблюдение се създава възможност за проследяване на достъпа до сградата, сигурността на посетителите и служителите, опазването на имуществото и на информацията, които се намират в сградата. Наличието на видеонаблюдение спомага за предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп до сградите, опазване на държавното имущество и осигуряване на безопасността на гражданите.

ИАОС обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

7. Съхранение на личните данни.

ИАОС запазва личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани, включително предвид приложимия законов срок. Всички видеозаписи от видеонаблюдението в сградата на ИАОС и прилежащите територии се съхраняват за срок до 30 дни.

8. Предаване на лични данни.

За целите, изброени по-горе, ИАОС разкрива получените при видеонаблюдението лични данни на компетентните органи във връзка с разкриване на нарушения и престъпления. Не се извършва предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

9. Сигурност на личните данни.

ИАОС предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

10. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с реализиране на видеонаблюдението ИАОС добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:
- право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
- право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
- право на изтриване („право да бъдеш забравен“), което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
-  право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

При желание за упражняване на посочените права следва да бъде съобразено, че личните данни се унищожават до 30 дни от създаването им и след този срок възможностите за упражняването на права ще бъдат ограничени.

За упражняването на тези права, както и въпроси относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, което ще Ви предостави подробна информация на следните адреси за контакт:

Данни за администратора на лични данни:
София 1618, бул. „Цар Борис III“ №136
Електронна поща: iaos@eea.government.bg 
Интернет страница: www.eea.government.bg/ 


Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
Електронна поща: yanaaleksandrova@eea.government.bg
Тел: 02/940 64 25

 

11. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с осъществяване на видеонаблюдението в сградата на ИАОС и прилежащите й зони е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния Административен съд.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС