ExEA MoEW EEA

Достъп до информация

Лични средства

Необходими документи за предоставяне на достъп до информация чрез писмено заявление

 • Заявление за достъп до обществена информация. Заявлението трябва да съдържа следните данни, посочени в чл. 25 на ЗДОИ, а именно:
  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адресът за кореспонденция със заявителя.

     Примерен образец на заявлението е публикуван тук: document-doc.gif Изтегляне на заявлението

     Същия може да бъде получен в деловодството на ИАОС – стая 101, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. (без прекъсване).

        Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Подаване на заявлението

 • в деловодството на ИАОС, стая 101, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. (без прекъсване)
 • сканирано копие на e-mail адрес на ИАОС: infocenter@eea.government.bg, или
 • по пощата на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, Изпълнителна агенция по околна среда.

 

Срок за извършване на услугата

 • Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни от датата на тяхното регистриране. В този срок заявителят се уведомява писмено за взетото решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация.
 • В случай, че заявителят не е формулирал ясно и точно каква информация иска или когато същата е формулирана много общо, същият се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. В този случай горепосоченият срок започва да тече от датата на уточняването на предмета от заявителя.
 • Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, или с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

 

Задължения на заявителя

 • да се яви в определения срок за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • да заплати разходите за предоставяне на достъп и да представи платежен документ за извършеното плащане.

Съгласно чл. 36 от ЗДОИ неизпълнението на горепосочените задължения се счита за отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата информация, за която заявителят няма право да иска достъп в продължение на 6 месеца.

 

Лице за контакт:

Яна Александрова
Главен експерт в отдел „Правно нормативно обслужване”
Тел. 02/940 64 25

E-mail: infocenter@eea.government.bg

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС