ExEA MoEW EEA

Достъп до информация

Лични средства

Такса за предоставяне на информацията

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на  министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., в сила от 22.03.2022 г.).

С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, както следва: 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

За предоставяне на нарочно обработена информация заплащането се договаря за всеки конкретен случай (чл. 29 на ЗООС). За целта се изготвя договор, в който се определя конкретните условия и заплащане на исканата информация.

Информацията, предоставена по електронен път не подлежи на заплащане.

 

Начин на заплащане на разходите

  • в касата на ИАОС: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ет. 6, стая 609, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. (без прекъсване) или
  • по банков път с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИАОС:

Общинска банка АД, Филиал „Врабча“

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01

Банков код: SOMBBGSF

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС