ExEA MoEW EEA

Достъп до информация

Лични средства

Правно основание за предоставяне на информацията

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда. Съгласно чл. 18 от него информацията за околната среда е: налична първична информация, налична предварително обработена информация и нарочно обработена информация.

Предоставяне на обществена информация от ИАОС

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на Изпълнителната агенция по околна среда и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация периодично се публикува актуална информация в интернет страницата на агенцията: Лаборатории на ИАОС; Мониторинг и оценка на околната среда; Разрешителни режими; Доклади, бюлетини, публични регистри и информационни системи; Национален каталог на източниците на екологична информация и т.н.

Достъп до обществена информация се предоставя и въз основа на устно запитване, при което информацията се предоставя веднага, или на писмено заявление. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Основни стъпки за подаване на писмено заявление

Такса за предоставяне на информацията

По-подробно описание на вътрешната процедура в ИАОС

Набори от данни, които ИАОС публикува на Портала за отворени данни на Република България

Списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Изпълнителна агенция по околна среда през 2022 год.

Лице за контакт:
Яна Александрова

Главен експерт в отдел „Правно нормативно обслужване”
Тел. 02/940 64 25

E-mail: infocenter@eea.government.bg

 

Годишни отчети за постъпили заявления:

 

document-pdf.gif 2010г.     document-pdf.gif 2011г.     document-pdf.gif 2012г.     document-pdf.gif 2013г.   document-pdf.gif 2014г.    document-pdf.gif 2015г.    document-pdf.gif 2016г.   document-pdf.gif 2017г.   document-pdf.gif 2018г.    document-pdf.gif 2019г.   document-pdf.gif 2020г.   document-pdf.gif 2021г.

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС