ExEA MoEW EEA

Достъп до информация

Лични средства

Предоставяне на информация се извършва от всички административни звена в ИАОС: Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда”, Гл. дирекция „Лабораторно-аналитична дейност”, Дирекция „Разрешителни режими”, Дирекция „Информационно осигуряване” и Дирекция „Правно, административно и финансово-стопанско осигуряване” в зависимост от вида и характера на исканата обществена информация.

Постъпилото в ИАОС заявление се входява в деловодството на ИАОС, след което се вписва в Регистъра на постъпилите заявления за достъп до обществена информация. В деня на вписването им в зависимост от характера на исканата информация Главният секретар на ИАОС разпределя постъпилите заявления до:

 • Съответния Директор на дирекция, който от своя страна възлага на съответните експерти събирането, обработването и обобщаването на исканата информация;
 • Служителя на отдел ПНО (определен със Заповед № 218/05.08.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАОС) – за вписване на постъпилото заявление в Регистъра на постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

 

След запознаване с искането на заявителя експертите от съответните дирекции, на които е възложено изпълнението на горепосочените дейности, предлагат:

 1. да бъде изготвен проект на решение за предоставяне на достъп до информация;
 2. да бъде изготвен проект на решение за отказ за предоставяне на достъп до информация, в случаите:
  • по чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ (неуточняване на предмета на заявлението в срок);
  • по чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ (защита на интересите на трети лица);
  • по чл. 33 от ЗДОИ (липса на исканата информация);
  • по чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ (исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна; липса на изрично съгласие на трето лице, когато информацията засяга интересите му; информацията е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца);
  • по чл. 20, ал. 1 от ЗООС (класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна, производствена или търговска тайна, определена със закон; информация, която представлява интелектуална собственост; информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, и съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни; информация, която би се отразила неблагоприятно на интересите на трето лице, което е предоставило исканата информация, без да и ма правно задължение да го направи и без да може такова задължение да му бъде наложено, и когато не е съгласно с предоставянето на информацията; информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда).
 3. да бъдат изготвени уведомителни писма в случаите по чл. 29–33 от ЗДОИ (необходимост от уточняване на предмета на информацията, удължаване на срока за предоставяне на достъп, удължаване на срока във връзка със защита интересите на трети лица, препращане на заявлението по компетентност и липса на информация).

 

В случай, че са налице предпоставки за предоставяне на исканата информация съответните експерти, които изготвят информацията, изчисляват размера на разходите за предоставянето й по законоустановения ред. В решението за предоставяне се посочва къде и кога може да се получи информацията, служителите, от които ще се получи, размерът на дължимите разходи и начинът на тяхното заплащане.

Проектите на Решенията за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация, на уведомителните писма по чл. 29–33 от ЗДОИ, както и на всички останали документи, свързани с хода на процедурата, се изготвят от служител на отдел „Правно и нормативно обслужване” (ПНО). Същите се съгласуват от съответния директор на дирекция, до която е резюлирано заявлението, и от началника отдел ПНО. Всички документи се изготвят в три еднообразни екземпляра – един се съхранява в деловодството на агенцията, вторият се предоставя на заявителя, а третият екземпляр се съхранява от служител на отдел ПНО.

Достъпът до информацията се предоставя на заявителя в срок до 30 дни, считано от получаване на уведомлението за нейното изготвяне и след представяне на платежен документ и удостоверяване на самоличността на получателя с документ за самоличност. За предоставения достъп се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителя от отдел ПНО, изготвил Решението за достъп до информация. Протоколите за предоставяне на достъп до информация се съхраняват от горепосочения служител.

При изгубване и унищожаване на Решението за предоставяне на достъп до информация на заявителя могат да бъдат издавани преписи по съответния ред.

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се оспорват пред Административния съд – гр. София, в 14-дневен срок от тяхното съобщаване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

document-pdf.gif Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по околна среда

document-pdf.gif Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Изпълнителна агенция по околна среда

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС