ExEA MoEW EEA

Експертен екологичен съвет

Лични средства

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ЕКСПЕРТНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ

ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.    (1) С този Правилник се урежда устройството и дейността на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

(2) ЕЕС е специализиран орган на ИАОС, пряко подчинен на изпълнителния директор на ИАОС.

(3) ЕЕС заседава в основен състав и специализиран състав.

 

Глава втора

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. ЕЕС има следните функции:

1. взема решения по изпълнението на разработки, проекти и други заявени, ръководени и/ или разработвани от ИАОС задачи.

2. предлага решения за издаване, отказ от издаване, актуализация или изменение на комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма, раздел ІІ на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 3. (1) За осъществяване на функциите си по чл. 2, т. 1 основният състав на ЕЕС изпълнява следните задачи:

1. Обсъжда доклади, задачи, теми, задания за конкурсни разработки и приложената към тях документация.

2. Оценява резултатите от изпълнението на разработки, проекти, задачи.

3. Възлага рецензии по конкурсни разработки и предлага размер на възнаграждението.

(2) За осъществяване на функциите си по чл. 2, т. 2 специализираният състав на ЕЕС изпълнява следните задачи:

1. Обсъжда проекти на КР, становища на операторите и на експерти от системата на МОСВ.

2. Обсъжда предложения за конкретни промени, включително допълнения, в условията на КР.

 

Глава трета

СЪСТАВ

Чл. 4. (1) Експертният екологичен съвет, в т. ч. основният и специализираният състав, се състоят от председател, членове и секретари.

(2) Съобразно спецификата на разглежданата тематика, за всяко заседание на ЕЕС, изпълнителният директор определя за председател, директор на дирекциите от специализираната администрация в ИАОС,  съгласно заповедта по чл. 7, ал. 2.

(3) Секретарите на ЕЕС са двама служители на щатна длъжност от специализираната администрация на ИАОС, определени със заповед на изпълнителния директор, в зависимост от състава на съвета.

Чл. 5. (1) Постоянни членове на основния състав на ЕЕС са директорите на дирекции от специализираната администрация на ИАОС и началниците на отдели и сектори в администрацията на ИАОС.

(2) Лицата по ал.1 се определят поименно със заповед на изпълнителния директор на ИАОС.

(3) Като допълнителни членове могат да бъдат канени експерти от МОСВ и от други компетентни институции.

(4) Лицата по ал. 1 посочват писмено поименно свой заместник за заседанията или представят писмени становища в случаите, когато отсъстват, не по-късно 2 дни преди датата на заседанието.

Чл.6. (1) Постоянни членове на специализирания състав по чл. 3, ал. 2 са директорът на дирекция „Разрешителни режими”, началникът на отдел „Разрешителни по КПКЗ (РКПКЗ)”, координаторът и екипът по съответната процедура  от отдел „РКПКЗ” на ИАОС, експерти на Министерство на околната среда и водите  от  дирекции: „Превантивна дейност”; „Опазване чистотата на въздуха”, „Управление на отпадъците” и „Управление на водите”; експерти от съответните регионална инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция

(2) Като допълнителни членове могат да бъдат канени експерти от дирекция „Мониторинг на околната среда” и  Главна дирекция „Лабораторно аналитична дейност” на ИАОС

(3) Лицата по ал. 1  и ал. 2  се определят за всяко заседание на специализирания състав на ЕЕС със заповедта по чл. 7, ал.2.

(4) Лицата по ал.1 посочват писмено поименно свой заместник за заседанията когато отсъстват.

 

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.7.      (1) Заседанията на ЕЕС се провеждат по заповед на изпълнителния директор.

(2). Със заповедта по ал. 1 се определят председателят на ЕЕС  и неговия заместник, вида на състава, дневния ред, дата, час, място на провеждане на заседанието, достъп до документацията на ЕЕС.

(3) Заповедта се предоставя на членовете на ЕЕС, не по-късно от седем дни преди датата на заседанието.

(4) Секретарите на ЕЕС разпространяват документацията, най-малко 5 дни преди провеждане на съответното заседание чрез вътрешната мрежа на ИАОС и по електронна поща за експертите на МОСВ, РИОСВ и БД.

Чл. 8. Заседанията на ЕЕС са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от състава, определен със заповедта по чл. 7, ал. 2.

Чл. 9. За всяко заседание на ЕЕС се води протокол от съответния секретар, в който се отразяват изказванията, оценките, предложенията и решенията.

 

Глава пета

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Чл. 10.  (1) ЕЕС взема решения въз основа на изказаните мнения, писмени становища, рецензии.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(3) Когато се изисква доработване, решението по ал. 1 включва препоръки, относно усъвършенстване на работата.

Чл. 11. (1) Всички присъстващи членове на ЕЕС подписват протокола по чл. 9 със съгласие или с “особено мнение”.

(2) В случаите на особено мнение по ал.1, същото следва да бъде мотивирано писмено и депозирано при секретарите в 3-дневен срок след провеждане на заседанието.

(3) Мотивите по ал. 2 са неразделна част от протокола по чл. 9.

Чл. 12. (1) Протоколът се утвърждава от изпълнителния директор най-късно 7 дни след провеждането на заседанието.

(2) При депозирано особено мнение (мнения) по точка от дневния ред от заседанията изпълнителният директор по своя преценка:

1. не взема под внимание особеното мнение (мнения);

2. изисква повторно разглеждане на съответната точка (точки) в следващото заседание на ЕЕС, което изрично се отбелязва в протокола по чл. 9.

(3) Когато след повторното разглеждане по ал. 2, т. 2 е депозирано отново особено мнение (мнения) по същата точка (точки), в срока по ал. 1 изпълнителният директор утвърждава протокола въз основа на решението на ЕЕС, прието на второто заседание.

Чл. 13. (1) Документацията от заседанията на ЕЕС се съхранява от секретарите на ЕЕС.

(2) По един екземпляр от приетите разработки се предоставя на информационните центрове на МОСВ и ИАОС и на съответната компетентна дирекция на ИАОС.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 12, ал. 2 и ал.3 от Закона за опазване на околната среда и отменя Правилник за устройство и дейността на ЕЕС при ИАОС (приет на Дирекционен съвет на ИАОС на 09.03.2003 г.), утвърден със Заповед № 31 от 12.06.2003 г.на изпълнителния директор на ИАОС.

§ 2. Правилникът е приет на Дирекционен съвет на ИАОС проведен на

05.07.2010 г. и на Колегиум на МОСВ (заседание на 26.07.2010 г.) .

§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му със заповед на министъра на околната среда и водите.

§ 4. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото утвърждаване.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС