ExEA MoEW EEA

Дирекции

Лични средства

Изпълнителната агенция по околна среда се състои от обща и специализирана администрация.

 

Общата администрация осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната администрация. Тя е организирана в две дирекции:

Дирекция "Правно, административно осигуряване"

Дирекция "Финансово и стопанско управление"

Дирекция "Управление на обществените поръчки"

Дирекция "Информационно осигуряване"

 

Специализираната администрация осъществява информационни, регулиращи, координиращи и контролни функции съобразно правомощията на изпълнителния директор. Тя е обособена в три дирекции:

Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност"

Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда"

Дирекция "Разрешителни режими"

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС