ExEA MoEW EEA

Етичен кодекс на служителите в Изпълнителната агенция по околна среда

Лични средства

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя етичните норми и правилата за поведение на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на нейната администрация.

Чл. 2.  (1) Дейността на служителите на ИАОС се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.
(2) Законност - служителят на ИАОС изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика, основаваща се на принципите на правовата държава.
(3) Лоялност - при изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.
(4) Честност - служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.
(5) Безпристрастност - служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства, свързани с работата му, без да се влияе от собствени или чужди интереси.
(6) Политическа неутралност - служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.
(7) Компетентност - служителят извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на потребителите на услугите, предоставяни от агенцията.
(8) Отговорност - служителят следва поведение в интерес на обществото и което не накърнява престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.
(9) Отчетност - служителят осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се видят ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.

Глава втора
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Чл. 3. (1) Служителят на ИАОС изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
(2) Служителят на ИАОС е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Чл. 4. (1) Служителят на ИАОС извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Служителят на ИАОС отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към друг служител, притежаващ съответната компетентност.
(3) Служителят на ИАОС информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

Чл. 5. (1) Служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнство на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, расова, етническа, религиозна, езикова и полова основа.
(2) При обслужване на гражданите, служителя не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги разреши.
(3) Недопустима е всякаква форма на злоупотреба със служебни правомощия при работа с граждани.

Чл. 6. Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на физически или юридически лица, постъпили в агенцията.

Глава трета
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 7. (1) Служителят на ИАОС подпомага органа на държавна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия.
(2) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ИАОС следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.
(3) Служителят на ИАОС изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.
(4) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят на ИАОС предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл. 8. (1) Служителят на ИАОС е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.
(2) Служителят на ИАОС не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.
(3) Служителят на ИАОС може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение.
(4) Служителят на ИАОС не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл. 9. Служителят на ИАОС поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл. 10. (1) Служителят на ИАОС противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация.
(2) Служителят на ИАОС не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.
(3) Служителят на ИАОС не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл. 11. Служителят на ИАОС не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работи.

Чл. 12. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят на ИАОС опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят на ИАОС е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.
(2) Документите и данните в държавната администрация могат да се използват от служителя на ИАОС само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 13. Служителите са длъжни да спазват установеното работно време за изпълнение на възложените им задължения.

Глава четвърта
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 14. (1) Служителят на ИАОС не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят на ИАОС следва своевременно да уведоми своя ръководител.
(3) Служител на ИАОС, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, в която е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса.
(4) Когато служителят на ИАОС се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл. 15. (1) Служителят на ИАОС не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Служителят на ИАОС не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
(3) Служителите на ИАОС, напуснали държавната администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 16. (1) В отношенията с колегите си служителят на ИАОС проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
(2) Служителят на ИАОС уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл. 17. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

Чл. 18. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на ИАОС трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности - и по отношение на подчинените си.

Глава шеста
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 19. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят на ИАОС следва поведение, което не уронва престижа на държавната служба.
(2) Служителят на ИАОС не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.
(3) Служителят на ИАОС се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
(4) Държавният служител спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.

Чл. 20. Служителят на ИАОС не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на държавната администрация.

Чл. 21. Служителят на ИАОС не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл. 22. Служителят на ИАОС придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

Чл. 23. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на ИАОС следва да се оттегли от служба.

Глава седма
ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА
ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

Чл. 24. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл. 25. Нарушенията по чл. 24 се докладват от служител на прекия ръководител – началник отдел или директор на дирекция.
(2) Прекият ръководител - началник отдел уведомява съответния директор на дирекция.
(3) Директорът на съответната дирекция изготвя доклад до изпълнителния директор на ИАОС, в който описва конкретното нарушение, всички факти и обстоятелства, които го подкрепят или отхвърлят, както и предложение относно ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния служител.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС преценява дали да сезира дисциплинарния съвет на ИАОС за извършеното нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

§ 2. ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА е изготвен въз основа на КОДЕКС за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.

§ 3. Етичният кодекс за поведение на служителите в Изпълнителната агенция по околна среда е утвърден със Заповед № 119/19.09.2007 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС