ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Информационна система

 

logo-biodiversity.gifИнформационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие се изгражда в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 10 и 11 от Закона за биологичното разнообразие. Тя се реализира в съответствие с изискванията на раздел IV и V от Наредба № 2/18.12.2006 г. за условията и реда на създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

 

Информационната система цели осигуряване на пълна и достоверна информация от полевия мониторинг в рамките на НСМБР, която да се предоставя при взимането на политически решения за опазване на биологичното разнообразие в България. Повече информация за предназначението на информационната система...

 

Информационната система към НСМБР е изградена от следните софтуерни компоненти:

- Регионална база данни (BioMon RDB)

- Мобилно приложение за въвеждане данни от проведен мониторинг (BioMon Mobile)

- Национална база данни (BioMon)

 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС