ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Основен документ на НСМСБР

Националната система за мониторинг на състоянието биологичното разнообразие (НСМСБР) представлява комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план. Това се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни, а от друга страна – чрез система за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му. НСМСБР е основен инструмент в помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие в България на национално ниво, като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг потребители.

Поради сложността и обхвата на задачите, недостига (а в определени случаи и липсата) на научни данни за някои области и компоненти на биологичното разнообразие, както и недостатъчния административен и финансов капацитет, НСМСБР ще се развива в съответствие с модел за растеж”. Това означава, че НСМСБР е гъвкава система, която може да се разширява и променя с времето – например чрез добавяне или изключване на обекти за наблюдение, както и анализ на по-късни етапи с цел корекции в приоритетите на системата.

Основната цел на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е осигуряване на информационна основа за прилагане на ефективна национална природозащитна политика.

Специфичните цели на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие са:

  1. Системно наблюдение на елементите на биоразнообразието и процесите, влияещи върху състоянието му, с помощта на научно достоверни и практически приложими методики за събиране и обработка на данни.
  2. Оценка и анализ на: състоянието на биологичното разнообразие и влиянието на различни фактори върху неговите компоненти.
  3. Изпълнение на националното законодателство и национални стратегически документи, задълженията на страната към Конвенцията за биологичното разнообразие, Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), Директивата за птиците (2009/147/ЕИО) и други международни спогодби, към които България има ангажименти.
  4. Предупреждение за процеси и тенденции, водещи до увреждане и изчезване на видове и местообитания.
  5. Предоставяне на информация за състоянието на биоразнообразието във вид удобен за ползване от широката общественост.

 

Пълeн текст на документа:

                    Безгръбначни животни
                    Риби
                    Земноводни и влечуги
                    Птици
                    Бозайници без прилепи
                    Прилепи
                    Гъби
                    Мъхове
                    Висши растения
                    Природни местообитания
 

Директна връзка към нормативните документи:

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС