ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Безгръбначни животни

МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ 

Методика за мониторинг на видовете: Carabus convexus, Carabus hungaricus, Carabus variolosus, Carabus violaceus azurescens, Calathus metallicus aeneus, Carabus menetriesi pacholei, сем. Carabidae

- формуляр

Методика за мониторинг на Cerambix cerdo

- формуляр

Методика за мониторинг на Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma barnabita, разред Coleoptera

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от клас Crustacea

- формуляр

Методика за мониторинг на клас Diplopoda

формуляр

Методика за мониторинг на видове от сем. Dreissenidae и сем. Corbiculidae

- формуляр

Методика за мониторинг на мравки от род Formica

- формуляр

Методика за мониторинг на мравки от родове TetramoriumPolyergus и Camponotus, сем. Formicidae

- формуляр 1

- формуляр 2

Методика за мониторинг на видове от клас Gastropoda (1)

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от клас Gastropoda (2)

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Hidrobiidae-1

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Hidrobiidae-2

- формуляр

Методика за мониторинг на дневноактивни пеперуди – Lepidoptera (D)

- формуляр

Методика за мониторинг на нощноактивни пеперуди – Lepidoptera (N)

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Lycosidae

- формуляр

Методика за мониторинг на Empusa fasciataразред Mantodea

- формуляр

Методика за мониторинг на Megascolia maculata

- формуляр

Методика за мониторинг видове от разред Odonata

- формуляр

Методика за мониторинг на Saga natoliae (Голяма сага)

- формуляр

Методика за мониторинг на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1)

- формуляр

 Методика за мониторинг на средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2)

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от сем. Unionidae

- формуляр

 

МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА

 

Методикa за оценка на състоянието на видовете Carabus convexus, Carabus hungaricus, Carabus variolosus, Carabus violaceus azurescens, Calathus metallicus aeneus, Carabus menetriesi pacholei, сем. Carabidae

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Cerambix cerdo

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Crustacea

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на клас Diplopoda

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea  от семейства Dreissenidae и Corbiculidae

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на мравки от род Formica

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на мравки от родове TetramoriumPolyergus и Camponotus, сем. Formicidae

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Gastropoda (1)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Gastropoda (2)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Hidrobiidae-1

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Hidrobiidae-2

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на дневноактивни пеперуди – Lepidoptera (D)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на нощноактивни пеперуди – Lepidoptera (N)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Lycosidae

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Empusa fasciataразред Mantodea

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Megascolia maculata

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието видове от разред Odonata

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Saga natoliae (Голяма сага)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2)

- Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от сем. Unionidae

- Приложение 1

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС