ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Птици

МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ

Методика за мониторинг на гнездящите видове птици 

Приложение 1 - Таблица хабитати

Приложение 2 - Полеви формуляр №1 за линейни и точкови трансекти за мониторинг на птици

Приложение 3 - Полеви формуляр №2 за точкови (стационарни) наблюдения  на птици

Приложение 4 - Полеви формуляр №3 за гнезда и колонии при мониторинг на птици

Приложение 5 - Общ брой установени гнездящи видове и тяхната численост (в двойки) за ETRS квадрат

Приложение 6 - Избрани ETRS квадрати за картиране по видове


Методика за мониторинг на бял щъркел (Ciconia ciconia)

- полеви формуляр


Методика за мониторинг на зимуващи птици

- Списък на водоеми и маршрути за провеждането на средно зимно преброяване в рамките на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България през 2021 г.


Методика за мониторинг на обикновени видове птици


Методика за мониторинг на мигриращи реещи се видове птици

- Приложение 1 - формуляр 1 - Б1

- Приложение 1 - форма М0 - обща справка за място на наблюдение

- Приложение 1 - форма М1 - стандартна

- Приложение 1 - форма М2 - лястовици

- Приложение 1 - форма М3 - нощувки

- Приложение 1 - форма М4 - пъдпъдък и ливаден дърдавец

- Приложение 1 - форма М5 - нощни птици

- Приложение 2 - Стандарти  за  измерване  и  записване  на  физичните  характеристики  на  метеорологичните условия 


Методика за мониторинг в орнитологично важни места

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка на състоянието на гнездящите видове птици

Приложение 7

Приложение 8

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС