ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

op.jpg

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”

Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

Европейски фонд за регионално развитие  2007-2013 г.

 Бенефициент - Изпълнителна агенция по околна среда


Наименование:

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза

Референтен № на процедурата:

BG161PO005/11/3.0/03/24

Идентификационен №:

DIR - 5113024-1-48


Обща стойност на проекта: 9 886 792 лв.
Финансиране ЕФРР:              8 403 773 лв.
Национално съфинансиране:  1 483 018 лв.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Област/и

Националната територия на Република България (вкл. Изключителната икономическа зона на Черно море)

Община/и

Всички общини на територията на Република България

Населено място/места

територията на цялата страна

Защитена зона и/или защитена територия

всички

Продължителност 39 месеца

Ръководител на проекта: Атанас Каймакчиев
тел:02 955 90 18

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС