ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Решение по преценка за необходимост от ОВОС

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Решението съдържа обосновка на необходимостта от извършване на ОВОС и включва: наименование на органа, който го издава; име на възложителя, местожителство/седалище; кратко описание на инвестиционното предложение; правните и фактическите основания за постановяване на решението; подробни мотиви, основани на преценяването; разпоредителна част; задължителни условия за изпълнение, дата на издаване и орган, пред който може да се обжалва.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., ...., изм. ДВ 21/2021 г.);
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003 г.... изм. ДВ, бр. 67/2019 г.).

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Министерство на околната среда и водите
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://www.moew.government
 • http://www1.government.bg/ras
 • http://registers.moew.government.bg/ovos
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Начин на съхранение на данните:

 • MS Office -приложение - Word, Excell, Access, др, версия

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На хартиен и електронен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Еднократно (не се актуализират)

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2002 г., Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС