ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Становище по екологична оценка на планове и програми

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Становище по ЕО съгласува плана/програмата, когато предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.
Становище по ЕО съгласува плана/програмата, когато предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.
Или не съгласува плана/програмата, когато предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и/или в доклада по ЕО са отразени мотивирани възражения срещу осъществяването или са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.
Становището съдържа: мотиви с обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността; мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда, които са задължителни за възложителя.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., ...., изм. ДВ 21/2021 г.);
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове, програми (Обн. ДВ. бр.57 от 2 юли 2004 г., ...., изм. ДВ, бр. 70/2020 г.).

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез публикуване на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: www.riosv-ruse.org и в публичния регистър на МОСВ - http://registers.moew.government.bg/eo/, поставяне на информационно табло в сградата на РИОСВ, в съответната община, кметство.
 • Чрез поставяне на информационно табло в сградата на РИОСВ, в съответната община, кметство и в публичния регистър на МОСВ.
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № 10/Министерството на финансите от 10.01.2001 г.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На хартиен и електоронен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Еднократно (не се актуализират)

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2002 г., Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС