ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца


гр. Враца - 3000
улица: “Екзарх Йосиф” № 81
Телефон: 092/991967 вътр. 110
Факс: 092 629211
Е-mail: riosv_vr@m-real.net; pr@vracakarst.com
www.vracakarst.com


Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"

Въздух

Води

Отпадъци

Биологичното разнообразие и защитените територии

Земни недра и подземни богатства

Опасни химични вещества и смеси

Шум и вибрации

Решения/Разрешения

Актове/Санкции

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС