ExEA MoEW EEA

Контакти

Лични средства

 

О т д е л и „Регионални лаборатории” към Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност"

ГрадАдрес/Електронен адресЛице за контакт и телефон
Благоевград - 2700 Ул. „Свобода” № 1;
rl_blg@eea.government.bg
В. Атанасов
073/81807530; 073/81807332
Бургас - 8001 Ул. „Перущица”, 67, п. к. 675
rl_burgas@eea.government.bg
Т. Михалев
056/ 813 209; 056/ 830 619
Варна - 9010 Ул. „Ян Палах” № 4
rl_varna@eea.government.bg
Г. Узунова
052/ 634 576; 052/ 612 656
Враца - 3000 Ул. „Екзарх Йосиф” № 81
rl_vratza@eea.government.bg
З. Иванова
092/ 666 632; 092/ 666 631
Велико Търново - 5002 Ул. „Н. Габровски” № 68
rl_vt@eea.government.bg
К. Стефанова
062/ 601 737
Монтана - 3400 Ул. „Юлиус Ирасек” № 4, п.к. 240;
rl_montana@eea.government.bg
А. Кръстева
096/ 300 962; 096/ 300 602
Пазарджик - 4400 Ул. „Гурко” № 3, п.к. 197
rl_pz@eea.government.bg
З. Грозданова
034/ 443 141
Плевен - 5800
Кв. „Сторгозия”, сграда на метрология и стандартизация,ет. 4, п.к. 1151
rl_pleven@eea.government.bg
Б. Йончева
064/ 681 225; 064/ 681 748
Пловдив - 4002 Ул. „Перущица” № 1, п.к. 10-I
rl_plovdiv@eea.government.bg
В. Генина
032/ 642 723; 032/ 643 244
Русе - 7000 Ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 279
rl_ruse@eea.government.bg
Я. Мехмедали
082/ 820 769; 082/ 822 887
Смолян - 4700 Ул. „Дичо Петров” № 16, п.к. 112
rl_smolyan@eea.government.bg
М. Кацарова
0301/ 65 177; 0301/ 60 125
Стара Загора - 6000 Ул. „Стара планина” № 2, п.к. 143
rl_sz@eea.government.bg
Д. Калчева
042/ 620 284
Хасково - 6300 Ул. „Добруджа” № 14, ет. 1, п.к. 156
rl_haskovo@eea.government.bg
Д. Диневска
038/ 664 614; 038/ 665 630
Шумен - 9700 Ул. „Съединение” № 71, ет. 4, п.к. 1016
rl_shumen@eea.government.bg
Н. Михайлова
054/ 874 996; 054/ 801 711

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС