ExEA MoEW EEA

Лични средства

Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и прилежащата към него подзаконова нормативна уредба осигуряват пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.

Целта на директивата е прилагането на общ подход от мерки и действия за избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия от излагането на различните видове шум в околната среда, чрез картотекиране на шума и разработването на планове за действие на база получените резултати.

Стратегическите шумови карти (СШК) изработени в съответствие с условията на директивата, са предназначени за глобална оценка на нивата на шум в дадена територия, предизвикани от различни източници и за представяне на предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. В тях е отразен броя на хората, жилищата, детските, учебните, лечебните, научноизследователските заведения и обществените сгради, които са изложени на различните нива на шумово натоварване.

Данните в СШК са представени във вид на:

 • графики и диаграми;
 • числени данни в табличен вид;
 • карти показващи стойностите на шума по-високи от граничните;
 • карти, в които съществуващата шумова ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации.

СШК се използват като основа за определяне на приоритетните проблеми при разработването на плановете за действие за намаляване на шумовото натоварване и са източник на информация за обществеността.

Плановете за действие включват:

 • анализ и оценка на шумовото натоварване през последните години;
 • анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум;
 • предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка;
 • оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване;
 • формулиране на необходимите действия за подобряване на акустичната обстановка в перспектива;
 • подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка;
 • проекти, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони.

Компетентните органи, отговорни за разработването и одобряването на стратегическите шумови карти и плановете за действие към тях, са регламентирани от ЗЗШОС.

СШК и плановете за действие се възлагат за разработване от:

 • кметовете на общини - за агломерациите;
 • министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;
 • министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища;

СШК и плановете за действие се одобряват от:

 • общинските съвети - за агломерациите;
 • министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на специално създаден Експертен съвет.

Компетентният орган за представянето под формата на доклад на СШК и на плановете за действие пред Европейската комисия е министъра на околната среда и водите.

Практическото изпълнение на директивата от страна на Р България, е свързано на първоначален етап с изработване на СШК и планове за действие към тях за:

 • агломерациите с над 250 хил. жители;
 • основните пътищата - с трафик над 6  млн. преминавания годишно;
 • основните железопътни линии - с над 60 хил. преминавания годишно;
 • основните летища с над 50 хил. самолетодвижения годишно.

В изпълнение на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда тогава са разработени, одобрени и докладвани пред Европейската комисия, шумовите карти на три агломерации с над 250 хил. жители – София, Пловдив и Варна, и на основни пътища с над 6 млн. преминавания годишно, с обща дължина 89,260 км, както и съответно планове за действие към тези шумови карти.

Съгласно изискванията на директивата, за следващите кръгове, които са на петгодишен период, следва да бъдат разработени стратегически шумови карти и планове за действие към тях за:

 • агломерации с население над 100 хил. жители;
 • основни пътища, през които преминават над 3 млн. моторни превозни средства годишно;
 • основни железопътни линии с над 30 хил. преминавания на влакови композиции на година;
 • основни летища с над 50 хил. движения на година.

За тези следващи етапи на директивата, в обхвата ѝ попадат седем агломерации – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Русе, основни пътни участъци с различни дължини, но все още липсват основни железопътни участъци, а едва за третия кръг в Република България има основно летище с над 50 хил. самолетодвижения – летище София.

Основно изискване на директивата е осигуряване на публичност на информацията за шума в околната среда – за нивата на излагане на шум от различни източници в големите градове и за вредните въздействия за човешкото здраве при продължително излагане на високи нива на шум. В тази връзка всички компетентни органи е необходимо да поддържат на своите сайтове актуална информация относно действията, които предприемат за намаляване на високите шумови нива, както и за запазване на местата, където нивата на шума са добри.

Тук по-долу може да намерите връзки към разработените СКШ и планове за действие към тях:

Стратегически карти за шум на:

 • агломерация София: 2009 г.2018 г.
 • агломерация Пловдив: 2009 г.; 2017 г.
 • агломерация Варна: 2009 г.; 2017 г.
 • агломерация Бургас: 2011 г.; 2017 г.
 • агломерация Стара Загора: 2013 г.2019 г.
 • агломерация Плевен: 2017 г.
 • агломерация Русе:  2017 г.
 • основни пътни участъци в Р България: 2010 г.;  2018 г.
 • основни железопътни участъци – няма
 • основно летище София: 2019 г.

Планове за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, на:

 • агломерация София: 2014 г.2019 г.
 • агломерация Пловдив:  2019 г.
 • агломерация Варна: 2011 г.2019 г.
 • агломерация Бургас:  2019 г.
 • агломерация Стара Загора: - 2019 г.
 • агломерация Плевен:  2019 г.
 • агломерация Русе: 2014 г.;  2019 г.
 • основни пътни участъци в Р България: 2011 г.2014 г.; 2019 г.
 • основни железопътни участъци – няма
 • основно летище София: – 2020 г.

 

Съгласно изискванията на Директива 2002/49/ЕО, следващият четвърти кръг за преразглеждане, актуализиране и докладване на стратегически карти за шум е с краен срок 31 декември 2022 г., като картите трябва да са разработени съобразно методите посочени в Директива (EC) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

За този четвърти кръг съответните планове за действие следва да бъдат преразгледани, актуализирани и докладвани най-късно до 18 януари 2025 г. поради влязло в сила изменение на директивата чрез новия  Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) №166/2006, Регламент ((ЕС) №995/2010, Регламент (ЕО)№338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) №2173/2005 на Съвета.

 

Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху
околната среда и предотвратяване на замърсяването" - МОСВ

 

Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” - ИАОС

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС