ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. са подадени 4 (три) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

  1. “АСК БУЛ“ ЕООД, гр. Враца
  2. „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна Баня
  3. „Юпитер 05“ ООД, гр. Пловдив
  4. „РОК 7“ ЕООД, гр. Търговище

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 5 (пет) заявления на следните оператори:

  1. „МУЛТИМЕС ФАРМ“ АД, гр. Лясковец;
  2. Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“;
  3. "АГРО ФРЕШ-А" ЕООД, гр. Шумен;
  4. „БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен;
  5. „Васико – Кольо Василев“ АД, гр. Търговище.

 

Към 31.03.2022 г. има издадени общо 601 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. са издадени общо 29 броя Решения, като от тях за издаване 5 броя, за актуализиране 21 броя, за поправяне 2 броя и за отмяна на КР 1 брой.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС