ExEA MoEW EEA

Лични средства

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ВАЛЕЖИ И РАСТИТЕЛНОСТ НА КОМПЛЕКСНА ФОНОВА СТАНЦИЯ (КФС) “РОЖЕН” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.03.2023 г.

Във връзка с изпълнение дейностите по утвърдения от министъра на околната среда и водите План за действие за развитието и изграждането на НСМ на КАВ, на основание чл.11, ал.1, т.5 от Закона за околната среда и чл.13, ал.1 от Наредба №7/99г. за оценка и управление на КАВ и във връзка с прилагане на Наредба №11/2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба №12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, министъра на ОСВ издаде Заповед № РД- 66 / 28.01.2013 г., с която се регламентира дейността на НСМ на КАВ в т.ч. актуализиране броя на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.

Съгласно горепосочената Заповед в КФС Рожен се контролират следните атмосферни замърсители:фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), арсен (As), кадмий (Cd), никел (Ni), полиароматни въглеводороди (РАН), олово (Pb), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2), азотни оксиди (NOx), озон (O3) и бензен (C6H6). Контролират се и следните метеорологични параметри: скорост и посока на вятъра, обща слънчева радиация, относителна влажност, температура на въздуха и количество валеж.

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. 

В настоящият бюлетин е направена оценка на КАВ на КФС „Рожен” по отношение на съдържанието на ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, NO2, NОх, O3 и C6H6. Анализирани са данните за метеорологичните елементи.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС