ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са подадени 4 (четири) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

  1. “ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит;
  2. „КОСТИНБРОД ЕКО“, АД гр. Костинброд, площадка с. Богьовци, община Костинброд;
  3. „Делтън“ ООД, гр. Пловдив, площадка гр. Съединение;
  4. „БУЛЧИКЪН“ АД, гр. София, площадка гр. Славяново.

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 2 (две) заявления на следните оператори:

  1. ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Варвара за изграждане и експлоатация на „Инсталация за топене на алуминиеви сплави и леене на детайли“;
  2. Община Пловдив, площадка с. Цалапица, за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим – II етап;

 

Към 31.03.2023 г. има издадени общо 620 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. са издадени общо 28 броя Решения, като от тях за издаване 9 броя, 1 брой за отмяна на КР и за актуализиране 18 броя.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС