ExEA MoEW EEA

Лични средства

Води

В настоящото издание на бюлетина е включена информация за състоянието на повърхностните води за първото тримесечие на 2023 година.

Оценката на качеството на повърхностните води е направена в съответствие с Наредба № Н-4 (обн., ДВ, бр.22 от 2013 г.). Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката. Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.

Състояние на качеството на повърхностните води

  

Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката.

Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.


Дунавски басейн
Черноморски басейн
Източно-беломорски басейн
Западно-беломорски басейн

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС