ExEA MoEW EEA

Лични средства

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ ІI-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. ПО ЗАМЪРСИТЕЛИ И РОУКАВ


ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ10, ФПЧ2,5, общ суспендиран прах (ОСП), озон, въглероден оксид, бензен, оловни аерозоли,


СПЕЦИФИЧНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

амоняк, аерозоли на сярна киселина, стирол, толуол, ксилол, сeровъглерод, cероводород, кадмий, арсен, никел, полиароматни въглеводороди(РАН)

Нива на основните показатели за качеството на атмосферния въздух през второто тримесечие на 2022 год.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС